Rakennuslupa

 

Rakennusvalvontaviranomainen

Osoite: Keskuskaari 3, 21250 Masku

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@masku.fi

Ari Hannonen
Rakennustarkastaja
Puh. 044 7388 257

Jukka Niemeläinen
Tekninen johtaja
Puh. 044 7388 231

Rakennusluvan hakeminen

Rakennuslupaa on haettava kirjallisesti (maankäyttö- ja rakennuslaki § 131).
Hakemukseen on liitettävä:

 • Allekirjoitettu rakennuslupahakemus ja RH1-lomake sekä tarvittaessa RH2-lomake
 • Selvitys siitä, että hakija hallitsee rakennuspaikkaa (lainhuutotodistus, jäljennös kauppakirjasta, vuokrasopimuksesta tms.). Tarvittaessa lainhuutotodistuksen saa rakennusvalvonnasta (maksullinen).
 • Jos omistajana on yhtiö tai yhdistys, tulee asiakirjoihin liittää kauppa-/yhdistysrekisteriote sekä selvitys nimenkirjoitusoikeudesta ja ote hallituksen kokouksen pöytäkirjasta.
 • Haja-asutusalueelle rakennettaessa kopio rakennuspaikan kartasta, johon on merkittävä rakennuspaikan tarkka sijainti.
 • Asema- ja rakennuspiirustukset vähintään kahtena (2) sarjana, jotka pää- ja rakennussuunnittelija varmentaa nimikirjoituksellaan.
 • Pääpiirustukset sekä muut mahdollisesti vaadittavat piirustukset on laadittava siten, että ne täyttävät Suomen rakentamismääräyskokoelman A2 määräykset.
 • Piirustuksissa tulee esittää myös rakennusten ulkopuolisten pintamateriaalien lisäksi niiden värisävyt (pdf).
 • Suunnittelijan kelpoisuus rakennuslupahakemuksen yhteydessä, kuitenkin viimeistään aloituskokouksen yhteydessä.
 • Naapureiden kuuleminen (maankäyttö- ja rakennuslaki 133 §) merkitään esim. asemapiirrokseen. Naapurilla tarkoitetaan viereisen ja vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta tiedotettava myös rakennuspaikalla esim. kyltillä.
 • Rakennuslupakäsittelyn nopeuttamiseksi, voi hakija suorittaa naapureiden kuulemisen (pdf) itse. Mikäli kunta suorittaa naapureiden kuulemisen hakijan puolesta peritään siitä erillinen maksu.
 • Tiedottaminen rakennuspaikalla, selvitys miten ja milloin tiedottaminen on tapahtunut.
 • Jos rakentamista varten on hankittu poikkeamislupa tai suunnittelutarveharkintapäätös, tulee alkuperäinen päätös liittää lainvoimaisuustodistuksella varustettuna rakennuslupahakemukseen. Lainvoimaisuustodistus haetaan kunnanhallituksen myöntämistä poikkeamislupapäätöksistä Turun hallinto-oikeudesta, Sairashuoneenkatu 2–4, 20100 Turku ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksen myöntämistä poikkeuslupapäätöksistä ympäristöneuvoston kirjaamosta Ratakatu3, 00120 Helsinki, puh (09) 1991 455.Hankkeen pääsuunnittelijan on tarkastettava hakemukseen liittyvät asiakirjat ja piirustukset oheisen tarkastuslistan mukaisesti (pdf). Lisäksi kaava-alueen ulkopuolella tarvitaan:
 • Tieliittymälupa tien pitäjältä (paikallistie, yksityistie)
 • Selvitys talousjätevesien käsittelystä ja johtamisesta (pdf) (uudet rakennukset)

Hakijalta voidaan tarvittaessa edellyttää muitakin hakemuksen ratkaisemiseksi tarpeellisia selvityksiä. Luvan hakemisesta ja siinä tarvittavista rakennussuunnitelmista säädetään tarkemmin asetuksella (maankäyttö- ja rakennusasetus, luku 10).