kesä 262017
 

Turun hallinto-oikeuden päätös 22.6.2017 nro 17/0200/1

Kunnanhallituksen on kuntalain mukaisesti ilmoitettava päätöksestä; päätös nähtävillä ajalla 27.6.–28.7.2017.

Asia: Valitus kunnallisasiassa

Valittaja: Laukkanen, Masku

Päätös josta valitetaan: Maskun varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 18.5.2017

Hallinto-oikeuden ratkaisu: Hallinto-oikeus ei tutki valitusta. Hallinto-oikeus poistaa päätökseen liitetyn virheellisen muutoksenhakuosoituksen ja siirtää asian varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnalle oikaisuvaatimuksena käsiteltäväksi.

Ratkaisun perustelut: Perustelut on luettavissa Turun hallinto-oikeuden päätöksestä.

Sovelletut oikeusohjeet: Kuntalaki (365/1995) 89 § (1375/2007) ja 100 § (844/1996),  Kuntalaki 147 § ja Hallintolainkäytäntölaki 30 § ja 51 § 2 mom.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Maskussa 26.6.2017

Maskun kunnanhallitus