Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2017 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat 1.3.2017 alkaen lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016).

Maksu määräytyy perheen koon ja tulojen mukaan. Perheen tuloina otetaan huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajan sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävä henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Mikäli tulotietoja ei toimiteta, määritetään korkein maksu.

 • Tulotiedot on toimitettava välittömästi hoidon alettua varhaiskasvatustoimistoon.

 • Tulotiedot päivitetään niiden muuttuessa tai vähintään kerran vuodessa elokuussa.

 • Mikäli hyväksyt korkeimman maksun, tee ilmoitus toimistosihteerille sähköpostilla.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin ja tulorajojen euromääriin tehdään indeksitarkistus joka toinen vuosi, seuraavan kerran 1.8.2018.

Tulorajat 1.3.2017 alkaen

Perheen koko Tuloraja €/kk Korkein maksuprosentti Tuloraja (bruttotulot yht.), jonka jälkeen maksimimaksu
2 1915,00 11,5 4437,00
3 1915,00 9,4 5000,00
4 2053,00 7,9 5724,00
5 2191,00 7,9 5862,00
6 2328,00 7,9 5999,00

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 138,00 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävän maksun enimmäismäärä nuorimman lapsen osalta on 290,00 €/kk. Toisesta varhaiskasvatuksessa olevasta saman perheen lapsesta peritään 90 % nuorimman lapsen maksusta, enintään 261,00 €/kk. Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta. Pienin perittävä maksu on 27,00 €.

Perhekoko

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.

Mikäli lapsen vanhemmat asuvat erillään, mutta lapsi on varhaiskasvatuksessa yhdessä kunnassa, tehdään varhaiskasvatuksen osalta vain yksi maksupäätös. Maksu määräytyy sen vanhemman tai huoltajan perheen tulojen mukaan, jonka luona lapsi on väestörekisterin mukaan kirjoilla. Vanhemmat sopivat keskenään varhaiskasvatuksesta perityn maksun jakamisesta ja huomioon ottamisesta esim. elatusavun määrässä. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden eri kunnan alueella, maksu määrätään erikseen molemmissa kunnissa.

Kokoaikainen varhaiskasvatus

 • vähintään 35 h/vk

Osa-aikainen varhaiskasvatus

 • enintään 20 h/vk, maksu on 60 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta
 • yli 20 – enintään 27 h/vk, maksu on 70 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta
 • yli 27 – alle 35 h/vk, maksu on 80 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta

Yllä olevat hoitomuodot ovat käytössä myös vuorohoidossa ja esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa.

Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikoittaista aikaa varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon varhaiskasvatukseen varattu aika kalenterikuukauden ajalta.

Sovitun hoitomuodon tulee olla voimassa vähintään kolme kuukautta.

Tilapäisen hoidon maksu

Hoitosuhde katsotaan tilapäiseksi sen kestäessä enintään 10 päivää. Tilapäishoidosta peritään 18,00 €/pv. Tilapäisestä osapäivähoidosta peritään 12,00 €/pv.

Poissaolot

Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta kalenterikuukauden aikana 11 päivää tai enemmän, peritään puolet hoitomaksusta. Sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kuukauden, maksua ei peritä lainkaan. Maksuun vaikuttavista sairauspoissaoloista on toimitettava kopio lääkärintodistuksesta tai muu luotettava selvitys sairaudesta. Jos lapsi on muusta syystä poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Yksi läsnäolopäivä = koko kuukauden maksu.

Maksuhyvitykset

Perhe saa maksuhyvityksen lapsen ollessa pois päivähoidosta kesä – elokuussa kaksi tai kolme perättäistä kuukautta (perusturva ltk 15.2.2012 § 2) sekä joulu- ja hiihtolomasta, jos lapsi lomailee koko päivystysajan (varope 1.3.2016 § 24). Myös henkilökunnan suunnittelu- ja TYKY-päivät oikeuttavat maksuhyvitykseen, jos perhe järjestää hoidon itse. Maksuhyvitysten saamisen edellytys on, että vanhemmat ilmoittavat lapsen poissaolosta Webropol -kyselyssä sovittuun päivämäärään mennessä.

Heinäkuu on maksuton kuukausi, mikäli lapsen hoito on alkanut edellisen vuoden elokuussa. Jos kunta on muuttunut kesken toimintakauden, ilmoita asiasta toimistosihteerille.

Perhepäivähoidon maksuhyvitykset (varope 1.3.2016 § 24):

 • Perheiden on ilmoitettava viikko ennen perhepäivähoitajan tasausvapaata tai vuosilomaa, mikäli he aikovat järjestää hoidon itse.
 • Perhepäivähoitajan sairastuessa hyvityksen saa aina, mikäli järjestää hoidon itse
 • Eivät koske hoitosopimuksessa mainittuja vapaapäiviä tai muita ilmoitettuja poissaolo- tai sairaspäiviä, jolloin lapsi ei muutenkaan tarvitsisi päivähoitoa
 • Eivät koske myöskään tapauksia, joissa hoitaja on tilapäisesti työssä päiväkodissa, eivätkä vanhemmat vie lastaan päiväkotiin
 • Hyvitykset eivät ole käytössä kesä-elokuun aikana, eikä joulu- ja hiihtolomapäivystyksien aikana (silloin voimassa koko päivähoitoa koskevat maksuhyvitykset)

Hoitosuhteen alkaminen ja loppuminen

Lapsen varhaiskasvatuksen alkaessa tai loppuessa kesken kuukauden, peritään maksu toteutuneen varhaiskasvatusajan mukaan kuukausimaksua pienempänä.

Peruuttamatta jätetty varhaiskasvatus

Peruuttamatta jätetystä hoitopaikasta peritään 50 % varhaiskasvatuksen asiakaslain mukaisesta maksusta siinä tapauksessa, että myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa ei ole vastaanotettu eikä peruutettu ennen päätöksen mukaisen hoitosuhteen alkamista.

Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä, peritään peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta puolet perheelle määrätystä maksusta.

Lisätietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista ja tulotietojen toimittamisesta: toimistosihteeri Pia Kyrölä, puh. 044 7388 265 tai pia.kyrola(at)masku.fi.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 28.2.2017 asti

Kunnallisten päivähoitomaksujen määräytyminen perustuu lakiin ja asetukseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Maksu määräytyy perheen koon ja tulojen mukaan. Päivähoitomaksuihin ja tulorajojen euromääriin tehdään indeksitarkistus joka toinen vuosi.

Maksu määräytyy perheen koon ja tulojen mukaan. Päivähoitomaksuihin ja tulorajojen euromääriin tehdään indeksitarkistus joka toinen vuosi.

 • Tulotiedot on toimitettava varhaiskasvatus- ja opetustoimistoon välittömästi hoidon alettua.

 • Tulotiedot tarkistetaan tarvittaessa tai vuosittain elokuussa.

 • Tuloselvitystä ei tarvitse tehdä, mikäli lapsesta maksetaan korkeinta maksua.

Tulorajat ja maksut 1.8.2016 alkaen

Perheen koko Tuloraja €/kk Korkein maksuprosentti Tuloraja (bruttotulot yht.), jonka jälkeen maksimimaksu
2 1403,00 11,5 3925,00
3 1730,00 9,4 4816,00
4 2053,00 7,9 5724,00
5 2191,00 7,9 5862,00
6 2328,00 7,9 5999,00

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Perhekoko

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.

Kokopäivähoito

Päivittäinen hoitoaika on 5 tuntia tai yli, hoitoaika saa yleensä jatkua yhtäjaksoisesti enintään 10 tuntia.

Kokopäivähoidosta perittävän maksun enimmäismäärä nuorimmasta päivähoidossa olevasta lapsesta on 1.8.2016 alkaen 290 €/kk. Toisesta päivähoidossa olevasta lapsesta peritään sama maksu kuin nuorimmasta, kuitenkin enintään 261 €/kk. Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta. Pienin perittävä maksu on 27 €.

Osapäivähoito

Osapäivähoidossa lapsen päivittäinen hoitoaika on alle 5 tuntia päivässä. Osapäivähoidon maksu on 65 % kokopäivähoidon maksusta.

Osa-aikainen hoito

 • enintään 11 pv/kk, maksu on 65 % kokopäivähoidon maksusta
 • enintään 16 pv/kk, maksu on 85 % kokopäivähoidon maksusta
 • 20 h/vk, maksu on 60 % kokopäivähoidon maksusta

Esiopetusta täydentävä päivähoito

 • alle 5 h/pv, 65 % kokopäivähoidon maksusta
 • yli 5 h/pv, 85 % kokopäivähoidon maksusta

Esiopetusta täydentävä päivähoitomaksu alkaa esiopetuksen alkaessa ja päättyy 31.5.

Sovitun hoitomuodon tulee olla voimassa vähintään kolme kuukautta.

Vuorohoitomaksu

Vuorohoidosta peritään pääsääntöisesti kokopäivähoitomaksu.

 • alle 110 h/kk, maksu on 65 % perheelle määräytyvän kokopäivähoidon maksusta
 • alle 160 h/kk, maksu on 85 % perheelle määräytyvän kokopäivähoidon maksusta

Tilapäisen hoidon maksu

Hoitosuhde katsotaan tilapäiseksi sen kestäessä enintään 10 päivää. Tilapäishoidosta peritään 18 €/pv. Tilapäisestä osapäivähoidosta peritään 12 €/pv.

Poissaolot

Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta kalenterikuukauden aikana 11 päivää tai enemmän, peritään puolet hoitomaksusta. Sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kuukauden, maksua ei peritä lainkaan. Maksuun vaikuttavista sairauspoissaoloista on toimitettava kopio lääkärintodistuksesta tai muu luotettava selvitys sairaudesta. Jos lapsi on muusta syystä poissa päivähoidosta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Yksi läsnäolopäivä = koko kuukauden maksu.

Maksuhyvitykset

Perhe saa maksuhyvityksen lapsen ollessa pois päivähoidosta kesä – elokuussa kaksi tai kolme perättäistä kuukautta (perusturva ltk 15.2.2012 § 2) sekä joulu- ja hiihtolomasta, jos lapsi lomailee koko päivystysajan (varope 1.3.2016 § 24). Myös henkilökunnan suunnittelu- ja TYKY-päivät oikeuttavat maksuhyvitykseen, jos perhe järjestää hoidon itse. Maksuhyvitysten saamisen edellytys on, että vanhemmat ilmoittavat lapsen poissaolosta Webropol -kyselyssä sovittuun päivämäärään mennessä.

Heinäkuu on maksuton kuukausi, mikäli lapsen hoito on alkanut edellisen vuoden elokuussa. Jos kunta on muuttunut kesken toimintakauden, ilmoita asiasta toimistosihteerille.

Perhepäivähoidon maksuhyvitykset (varope 1.3.2016 § 24):

 • Perheiden on ilmoitettava viikko ennen perhepäivähoitajan tasausvapaata tai vuosilomaa, mikäli he aikovat järjestää hoidon itse.
 • Perhepäivähoitajan sairastuessa hyvityksen saa aina, mikäli järjestää hoidon itse
 • Eivät koske hoitosopimuksessa mainittuja vapaapäiviä tai muita ilmoitettuja poissaolo- tai sairaspäiviä, jolloin lapsi ei muutenkaan tarvitsisi päivähoitoa
 • Eivät koske myöskään tapauksia, joissa hoitaja on tilapäisesti työssä päiväkodissa, eivätkä vanhemmat vie lastaan päiväkotiin
 • Hyvitykset eivät ole käytössä kesä-elokuun aikana, eikä joulu- ja hiihtolomapäivystyksien aikana (silloin voimassa koko päivähoitoa koskevat maksuhyvitykset)

Hoitosuhteen alkaminen ja loppuminen

Lapsen päivähoidon alkaessa tai loppuessa kesken kuukauden, peritään maksu toimintapäivien suhteessa.

Peruuttamatta jätetystä hoitopaikasta peritään 50 % päätetystä päivähoitomaksusta siinä tapauksessa, että myönnettyä päivähoitopaikkaa ei ole vastaanotettu eikä peruutettu ennen päätöksen mukaisen hoitosuhteen alkamista.

Yhteystiedot

Sähköpostiosoite on muotoa: etunimi.sukunimi@masku.fi

Pia Kyrölä
Toimistosihteeri
Puh. 044 7388 265

 • Päivähoitolaskutus
 • Päivähoitomaksut

Tulotiedot toimitetaan osoitteella

Maskun kunta
Varhaiskasvatus- ja opetustoimisto
Pia Kyrölä
Osoite: Hallintotie 2, 21250 Masku