Akselikuntien hyvinvointikertomus 2013-2017 ja -suunnitelma vuosille 2019-2021

Terveydenhuoltolain 12 §:n mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. Vastaava säännös sosiaalisen hyvinvoinnin ja sosiaalisten ongelmien tiedon välittymisestä on sosiaalihuoltolain 7 §:ssä.

Tämä Akselin (Masku, Mynämäki, Nousiainen) laaja hyvinvointikertomus on vuosilta 2013-2017 ja hyvinvointisuunnitelma on ajalle 2019-2021. Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on tehty yhteistyössä Akselin kuntien, Akselin hallinnon sekä sekä Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (Vasson) kanssa. Akselin hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman tekemiseen on haluttu osallistaa lisäksi eri toimialojen edustajia ja kuntayhtymän työntekijöitä sekä muita alueen toimijoiden edustajia. Kertomuksen johtoryhmän jäsenet on mainittu liitteessä. Lisäksi lausuntoja saatiin lautakunnista, vaikuttajatoimielimistä sekä Akselin yhtymähallitukselta.

Hyvinvointikertomuksessa on ajan tasalla olevat vertailutiedot myös vertailukunnista, maakunnasta ja koko maasta. Hyvinvointikertomus sisältää suunnitelman hyvinvoinnin edistämisestä: painopisteet sekä niitä koskevat kehittämiskohteet, tavoitteet ja arviointimittarit sekä toimenpiteet, resurssit ja niiden mittarit. Tarkoitus on, että hyvinvoinnin edistäminen liitetään osaksi kuntien toiminnan ja talouden suunnittelua.

Hyvinvointisuunnitelma on ylätason suunnitelma, jota voidaan täydentää kunnissa ja toimialoilla ylätason tavoitteet huomioiden.

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma täydentyy nuorten osalta omalla Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmalla. Tämän vuoksi tässä dokumentissa nuoret on sisällytetty lapsiin ja lapsiperheisiin (0-15v lapset) sekä työikäisiin (+15v).

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet Varsinais-Suomessa ovat:

1. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen
2. Päihteiden käytön vähentäminen
3. Ylipainon ja liikkumattomuuden vähentäminen

Lisätietoa saa Alueellisesta hyvinvointikertomuksesta tai Varsinais-Suomen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen -työryhmältä.

Varsinais-Suomen painopisteet noudattelevat valtakunnallista näkemystä, mutta lisäksi kansallisella tasolla on painotettu mielenterveysongelmien kasvua ja yleisen luottamuksen vähentymistä koko väestön tasolla sekä huono-osaisimpien mahdollisuuksia terveyden ja hyvinvointinsa edistämiseen.

Tässä Akselin hyvinvointikertomuksessa 2013-2017 on käytetty tilastotietoa aikajaksolta 2012-2017. Liitteenä olevista indikaattoreista on nähtävillä, miltä vuosilta missäkin indikaattorissa on ollut saatavilla tietoa. Hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2017-2021 on tehty tämän hyvinvointikertomusanalyysin pohjalta, sekä hyödyntäen kunnan muita ohjelmia ja suunnitelmia.

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on tiivistys laajasta liitetekstistä ja indikaattoreista.

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma PDF