Lupamenettely

 

Rakentamiseen liittyvä lupamenettely

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) sekä -asetuksen nojalla käsitellään ja ratkaistaan erilaisia rakentamiseen liittyviä lupia. Näiden lisäksi lupamenettelyä säätelee kunnan rakennusjärjestys.

Ennen rakennusluvan käsittelyä voi olla tarpeellista hakea toimenpiteelle suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös.

Suunnittelutarveratkaisut

Suunnittelutarveratkaisusta maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä ja sen nojalla annetuista rakentamista koskevista säännöksistä säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 16, 72 ja 137 §:issä.

Maskun kunnan rakennusjärjestyksessä määritellyillä suunnittelutarvealueilla sekä ranta-alueilla uuden rakennuksen rakentamiseen tarvitaan suunnittelutarveratkaisu. Samoin myös alueilla, joiden käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen.

Suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa.

Asemakaava-alueella rakennettaessa ei tarvita suunnittelutarveratkaisua.

Poikkeamislupa

Poikkeamisesta maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä ja sen nojalla annetuista rakentamista koskevista säännöksistä säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 171–176 §:issä.

1. Vähäinen poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä

Rakennusvalvontaviranomainen voi myöntää rakennusluvan yhteydessä vähäisen poikkeamisen rakentamista koskevista säännöksistä ja määräyksistä (MRL 175 §). Poikkeaminen voi koskea asemakaavamääräyksiä ja rakennuksen teknisiä ominaisuuksia. Tyypillisiä asemakaavamääräyspoikkeuksia ovat rakennusalan rajan ylitys, rakennusoikeuden ylitys, poikkeaminen kaavassa määrätystä kerrosluvusta ja kaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta. Teknisiä ominaisuuksia koskevia poikkeuksia ovat esim. paloteknisiä seikkoja koskevat määräykset. Yhteistä mainituille poikkeuksille on se, että poikkeaminen on vähäinen.

Poikkeaminen edellyttää naapureiden kirjallista kuulemista. Tarvittaessa rakennusvalvonta suorittaa rakennuspaikalla katselmuksen.

2. Poikkeuksen myöntäminen rakennusjärjestyksen määräyksistä

Rakennusvalvontaviranomainen voi myöntää poikkeuksen rakennusjärjestyksen määräyksistä siinä järjestyksessä kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa on asiasta säädetty, mikäli se voi tapahtua syrjäyttämättä olennaisesti määräyksen tavoitteita.

3. Varsinainen poikkeamislupa

Erityisestä syystä voidaan myöntää poikkeus MRLssa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. Poikkeamisen voi myöntää joko kunnanhallitus tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY). Varsinkin ranta-alueelle rakentamisessa tarvitaan yleensä poikkeuslupa.

Rakennuslupa

MRL:n 113 § määrittelee rakennuksen, jonka rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa, seuraavasti:

Rakennus on asumiseen, työntekoon, varastointiin tai muuhun käyttöön tarkoitettu kiinteä tai paikallaan pidettäväksi tarkoitettu rakennelma, rakenne tai laitos, joka ominaisuuksiensa vuoksi edellyttää viranomaisvalvontaa turvallisuuteen, terveellisyyteen, maisemaan, viihtyisyyteen, ympäristönäkökohtiin taikka muihin tämän lain tavoitteisiin liittyvistä syistä. Rakennuksena ei kuitenkaan pidetä kooltaan vähäistä ja kevytrakenteista rakennelmaa tai pienehköä laitosta, ellei sillä ole erityisiä maankäytöllisiä vaikutuksia.

Rakennuslupa tarvitaan mm. seuraavissa tapauksissa:

Uudestaan rakentamiseen verrattava muutos

Uusi rakennus

 • Kokonaan rakennettava uusi rakennus
 • Kokonaan rakennettava uusi autotalli
 • Kokonaan rakennettava uusi sauna
 • Kokonaan rakennettava uusi varastorakennus

Käyttötarkoituksen muutos

Laajennus

Sisärakenteiden olennainen muutos

Jos toimenpiteellä voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveyteen.

Lisäksi Maskun kunnan rakennusjärjestyksessä kohdassa 2.1 on maininta talousrakennusten luvan / ilmoituksenvaraisuudesta.

Toimenpidelupa

Toimenpidelupa tarvitaan; (MRL 126 §)

 • Sellaisten rakennelmien ja laitosten pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.
 • Sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämisen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- ja tai maisemakuvaan.
 • Pysyvien ja pitkäaikaisten (yli kaksi viikkoa) mainoslaitteiden asettamiseen.
 • Muuhun kuin rakennuslupaa vaativaan rakennuksen ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen sekä asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin.

Tarkemmat määräykset lupaa edellyttävistä toimenpiteistä on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 §:ssä.

Maskun kunnan rakennusjärjestyksessä on määräyksiä niistä toimenpiteistä, jotka on kokonaan vapautettu luvanvaraisuudesta.

Lämpökaivon tai lämmönkeruuputkiston asentaminen

Maalämpöpumpun, lämpökaivon tai lämmönkeruuputkiston asentamiseksi maahan tarvitaan toimenpidelupa. Maalämpökaivon rakentaminen asemakaavoittamattomalle alueelle ei edellytä toimenpidelupaa, jos rakennuspaikka ei sijaitse pohjavesialueella.

Toimenpideluvan hakemiseen tarvittavat selvitykset ja lomakkeet:

 • Toimenpidelupahakemus
 • Alue- tai tonttikartta
 • Asemapiirustus 1:200 tai 1:500, josta ilmenee oman ja 40 metrin sisällä naapurikiinteistöjen vanhojen kaivojen, vesi- ja viemärijohtojen sekä rakennusten sijainti mittoineen, tontin rajat ja porauspaikat
 • Rakennustapaselostus
 • Naapurien kuuleminen

Ilmoitus

Maankäyttö- ja rakennuslain 129 § mukainen ilmoitusmenettely ei ole käytössä.

Purkamislupa

 • Purkamiseen tarvitaan lupa kaava-alueilla
 • Purkamisilmoitus riittää talous- ja muista vähäisistä rakennuksista
 • Purkamislupapäätökset lähetetään tiedoksi ympäristökeskukseen
 • Arvokohteen purkamisaikomus on saatettava tiedoksi (14 vrk) ympäristökeskukseen

Maisematyölupa

 • Tehdään lupapisteen kautta
 • Oleelliset maisemaa pysyvästi muuttavat maanrakennustyöt ja puunkaadot
 • Maisematyölupapäätökset lähetetään tiedoksi ympäristökeskukseen