Tarkastukset

 

Viranomaisvalvonta

Rakennustyön viranomaisvalvontaan liittyviä ohjeita

 • Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmän tarkastus
 • Kvy- ja iv-työnjohtaja
 • Muiden viranomaisten katselmuksia ja tarkastuksia
 • Pohjakatselmus
 • Rakennekatselmus
 • Rakennuksen käyttöönottaminen ja loppukatselmus
 • Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkintä

 • Rakennustyön aloittamisilmoitus / aloituskokous
 • Savuhormien katselmus
 • Sijaintikatselmus
 • Vastaava työnjohtaja

Yleistä

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on maankäyttö- ja rakennuslain 119 §:n mukaan huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla sen toteuttamiseen käytettävissään pätevä henkilöstö.

Edellä esitetty lain kohta tarkoittaa muun ohessa sitä, että hyvän ja laadullisen tuotteen (omakotitalonkin) syntymisen vastuu on – aikaisempaa korostetummin – niiden, jotka työn varsinaisesti tekevät ja teettävät.

Rakennuslupapäätös ja noudatettaviksi vahvistetut pääpiirustukset ja virallistetut erityissuunnitelmat on huolellisesti säilytettävä rakennustyömaalla ja rakennustyön valmistuttua rakennuksessa eikä niitä saa luovuttaa mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin rakennustyön aikana suoritettavaksi tulevissa tarkastuksissa käytettäviksi.

Merkinnät suoritetusta viranomaistarkastuksesta tehdään rakennuslupa-asemapiirrokseen.

Vastaava työnjohtaja

Milloin lupapäätöksen ehtona on niin määrätty, on rakennuttajan ennen rakennustyöhön ryhtymistä haettava hyväksyminen vastaavalle työnjohtajalle.

Hakemus / ilmoitus-lomake täytetään huolellisesti ja jätetään rakennusvalvontaan, josta myös saa kyseisiä lomakkeita.

Hakemukset käsittelee rakennustarkastaja.

Vastaava työnjohtaja huolehtii rakennuttajan edustajana rakennustyön suorittajalle maankäyttö- ja rakennuslaissa asetetun valvonta- ja tarkastusvastuun noudattamisesta, tilaa tarvittavat katselmukset sekä on mukana niissä.

Vastaavan työnjohtajan on pidettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Kopio tarkastusasiakirjasta luovutetaan loppukatselmuksessa rakennusviranomaiselle.

Rakennuttaja voi sen lisäksi sopia hänen kanssaan myös muista töiden johtamiseen ja valvontaan kuuluvista tehtävistä.

Kvv- ja iv-työnjohtaja

Milloin rakennustoimenpide sisältää kvv- tai iv-töitä on lupapäätöksen pantu ehto kvv- ja/tai iv-työnjohtajan hyväksyttämisestä. Työnjohtajan pätevyysvaatimus määräytyy työn laajuuden ja vaativuuden mukaan. Lomakkeita hakemuksen/ilmoituksen tekemiseksi on saatavissa rakennusvalvonnasta. Hakemukset käsittelee rakennustarkastaja.

Kvv- ja iv-työnjohtajan on pidettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Kopio tarkastusasiakirjasta luovutetaan loppukatselmuksessa rakennusvalvontaviranomaiselle.

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkintä

Tilaisuudessa tarkastetaan rakennuksen suunniteltu sijainti ja korkeusasema. Tarkastuksen suorittaa rakennustarkastaja. Rakennuksen nurkkapisteet ja suunniteltu korkeusasema tulee olla merkitty ennen tilaisuutta. Kunta tekee em. nurkkapisteiden ja korkeusaseman mittauksen tarvittaessa erillistä korvausta vastaan.

Rakennustyön aloittamisilmoitus / aloituskokous

Omakotitaloa rakennettaessa pidetään aloituskokous. Muita rakennuksia rakennettaessa ei sitä tarvitse järjestää. Rakennustarkastaja suorittaa aloituskokouksen luvan saamisen jälkeen ja paikalla tulee olla hankkeeseen ryhtyvä, vastaava mestari ja pääsuunnittelija. Rakennuksen paikan ja korkeusaseman tarkastus voidaan suorittaa aloituskokouksen yhteydessä.

Pohjakatselmus

Peruskuopan kaivuu- ja / tai louhintatöiden valmistuttua (tai mikäli rakennus perustetaan paalujen varaan, niin paalutuksen alettua) suorittaa vastaava työnjohtaja pohjakatselmuksen.

Pohjaolosuhteiden vaativuuden mukaan on pyydettävä katselmukseen osallistumaan myös rakennuksen geotekninen suunnittelija.

Sijaintikatselmus

Sijaintikatselmuksen suorittaa rakennustarkastaja sokkelin valmistuttua. Katselmuksessa todetaan, että perustus on tehty luvan mukaisilla mitoilla luvan mukaiseen paikkaan ja korkeusasema vastaa luvan mukaisia lattia- ja sokkelikorkeuksia.

Rakennekatselmus

Kun kantavat rakenteet ovat valmiit, pyytää vastaava työnjohtaja rakennekatselmuksen suorittamista. Rakenteita ei saa ennen sitä pysyvästi peittää. Rakenteiden vaativuuden mukaan pyydetään myös rakenteiden suunnittelijan osallistumaan rakennekatselmukseen.

Savuhormien katselmus

Tulisija, johon tulee muurattu tiilipiippu, täytyy tarkastaa palotarkastajan toimesta tulisijan, savuhormin ja ilmahormin muuraamisen jälkeen. Hormisto ei saa olla peitettynä ennen tarkastusta.

Tyyppihyväksyttyjen valmispiippujen tarkastuksen suorittaa työmaan vastaavatyönjohtaja. Käyttökatselmuksen yhteydessä tulee esittää piipun tyyppihyväksyntätodistus ja merkintä vastaavan työjohtajan tekemästä tarkastuksesta.

Rakennuksen käyttöönottaminen ja loppukatselmus

Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on loppukatselmuksessa käyttöön hyväksytty. Loppukatselmus voidaan suorittaa myös osittaisena. Käyttöön otettavan osan tulee silloin täyttää terveellisyydestä ja turvallisuudesta säädetyt vaatimukset.

Vastaavan työnjohtajan tulee tehdä ennen loppukatselmusta (käyttöönottokatselmusta) tarkastus, jossa hän toteaa rakennuksen olevan käyttöottokunnossa oheisen tarkastuslistan mukaisesti.

Vastaavan työnjohtajan tulee luovuttaa katselmuksesta rakennusvalvontayksikön tarkastajalle kopio rakennustyön tarkastusasiakirjasta. Ennen käyttöönottoa tulee myöskin rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen olla laadittuna. Loppukatselmuksen tilaa vastaava työnjohtaja.

Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmän tarkastus

Jätevedenkäsittelyjärjestelmän pääsuunnitteluvastuu kuuluu kvv- suunnittelijalle ja toteutusvastuu kvv- työnjohtajalle, jolta edellytetään erillistä tarkastusasiakirjan laatimisvelvoitetta. Kiinteistön jätevedenkäsittelyjärjestelmä tulee olla toimintavalmis ja tarkastettavissa rakennuksen käyttöönottokatselmuksessa.

Muiden viranomaisten katselmuksia ja tarkastuksia

Rakennuslupapäätöksen lupaehtoihin tai ohjeisiin merkitään myös muiden kuin rakennusvalvontaviranomaisen suoritettavaksi tarkoitettujen erityiskatselmusten ja tarkastusten tarve ja niiden suorittajaviranomainen. Samalla määrätään myös niistä mahdollisesti tarvittavien suunnitelmien esittämisestä ao. viranomaisille.

Kyseisten erityissuunnitelmien erittämisestä viranomaisille sekä niihin liittyvistä katselmuksista ja työmaatarkastuksista huolehtivat erityissuunnitelmien laatijat sekä vastaavat rakennus-, kvv- ja iv- töiden työnjohtaja yhteistoiminnassa keskenään.