Toimenpidelupa

 

Toimenpideluvan hakeminen

Toimenpidelupa tarvitaan; (MRL 126 §)

  • Sellaisten rakennelmien ja laitosten pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.
  • Sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan.
  • Pysyvien ja pitkäaikaisten (yli kaksi viikkoa) mainoslaitteiden asettamiseen.
  • Muuhun kuin rakennuslupaa vaativaan rakennuksen ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen sekä asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin.

Tarkemmat määräykset lupaa edellyttävistä toimenpiteistä on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 §:ssä.

Maskun kunnan rakennusjärjestyksessä on määräyksiä niistä toimenpiteistä, jotka on kokonaan vapautettu luvanvaraisuudesta.