Oukkulanlahden-Naantalinaukon ranta-alueiden monikäyttösuunnitelma

 

VELHO-hankkeessa on valmistunut kaksi ranta-alueiden monikäyttösuunnitelmaa:

Mynälahden Sarsalanaukon-Musta-aukon ja Oukkulanlahden-Naantalinaukon suunnitelmat

Suunnitelmat on tehty sekä maanomistajien ja paikallisten yhdistysten, että viranomaisten ja hankkeiden käytännön työkaluksi rantojen hoitoon. Suunnitelmissa esitellään tekstein, kuvin ja kartoin alueiden ominaispiirteet, hoidon tavoitteet ja alueiden tilan parantamiseen suuntaavat toimenpide-ehdotukset. Lisäksi annetaan tietoa eri hoitokeinoista ja niiden rahoitusvaihtoehdoista. Erityishuomio on kiinnitetty ranta– ja vesialueiden umpeenkasvun ehkäisyyn osoittamalla ruovikoiden leikkuuseen ja hyötykäyttöön sekä merenrantaniittyjen kunnostukseen soveltuvia alueita.

Nyt on aika siirtyä suunnittelusta käytännön työhön rannoilla. Suunnittelualueet kattavat yhteensä n. 11 000 hehtaarin alueen. Lähes 1700 hehtaarille on annettu suositus alueen käyttömuodoksi. Pääosin entisten luonnonlaitumien ja ruovikoituneiden rantaniittyjen laidunnusta, niittoa ja raivausta, sekä ruovikoiden niittoa on esitetty hoidoksi n. 1200 hehtaarille. Töiden toteutukseen on haettavissa maatalouden erityisympäristökorvauksia sekä erilaista hankerahoitusta. Toimenpiteiden tavoitteena on parantaa rantaluonnon ja vesien tilaa, avartaa maisemaa ja ylläpitää alueiden virkistyskäytön mahdollisuuksia. Hoitotöiden toteuttaminen on vapaaehtoista ja suunnitelmassa kannustetaan yhteistyöhön eri toimijoiden kesken. Suunnitelmiin on otettu mukaan vain laajimmat ja keskeisimmät kohteet, mutta hoitotöillä myös esimerkiksi pienemmillä mökkirannoilla on merkitystä!