Kasvun ja oppimisen tuki

Kasvun ja oppimisen tuki Maskun varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada yksilöllisen kehityksensä, oppimisensa ja hyvinvointinsa edellyttämää tukea osana varhaiskasvatuksen perustoimintaa. Lapsi voi saada yleistä, tehostettua tai erityistä tukea inklusiivisten periaatteiden mukaisesti ja sitä on annettava viivytyksettä tuen tarpeen ilmettyä. Esiopetuksessa järjestettävää tukea ohjaa perusopetuslaki. Yhdessä ne muodostavat tuen jatkumon.

Kasvun ja oppimisen tuki järjestetään pääsääntöisesti omaan lähipäiväkotiin tai perhepäivähoitoon. Jokaisella lapsella on oikeus saada tarvitsemaansa tukea omassa lapsiryhmässään erilaisin joustavin järjestelyin. Tukitoimet suunnitellaan lapsen arjessa toteutettaviksi. Tuen suunnittelu ja toteutus tehdään yhteistyössä huoltajien, varhaiskasvatuksen henkilöstön ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden kanssa.

Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmissa korostetaan inklusiivista, lapsilähtöistä, lapsen osallisuuteen ja toimijuuteen sekä leikkiin perustuvaa toimintaa. Lapsen tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyvät tarpeet. Tuen järjestämisessä kuullaan lasta hänen ikänsä ja kehitystasonsa huomioiden.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo) toimii kasvun ja oppimisen tuen asiantuntijana. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja antaa tietoa, ohjausta ja tukea huoltajille sekä varhaiskasvatuksen henkilöstölle lapsen kehityksen ja oppimisen tuen tarpeen arvioinnissa, suunnittelussa ja toteutuksessa.