Varhaiskasvatussuunnitelma

 

Opetushallituksen antaman määräyksen mukaisesti jokainen kunta on velvoitettu tekemään oma kuntakohtainen varhaiskasvatussuunnitelma (Vasu).

Lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle lapselle (varhaiskasvatuslaki 7 A § 580/2015) yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman avulla asetetaan yhteisiä tavoitteita ja sovitaan yhdessä siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä kehitystä, oppimista ja hyvinvointia edistetään suunnitelmallisesti varhaiskasvatuksessa. Tarvittaessa se toimii myös kehityksen ja oppimisen tuen suunnittelun välineenä.

Opetushallitus on antanut 19.12.2018 määräyksen uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista. Perusteet on uudistettu vastaamaan 1.9.2018 voimaan tullutta varhaiskasvatuslakia. Uudet perusteet tulevat voimaan 1.1.2019 alkaen.

Varhaiskasvatuksen järjestäjien tulee laatia ja hyväksyä varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukainen paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma siten kuin perusteissa on määrätty. Paikallinen suunnitelma tulee ottaa käyttöön viimeistään elokuussa 2019. Uusien paikallisten suunnitelmien käyttöönottoon saakka noudatetaan nykyisten perusteiden mukaan laadittuja suunnitelmia.

VASU2019

Lapsen vasu 

Lapsen vasun arviointi

Perusturvakuntayhtymä Akseli lääkehoitosuunnitelma varhaiskasvatus ja koulut

Lapsen lääkehoidon ja muiden toimenpiteiden suunnitelma