Luvan voimassaolo ja sen jatkaminen

Jollei rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa, lupa on rauennut. Muuta toimenpidettä koskeva lupa tai viranomaishyväksyntä on rauennut, jollei toimenpidettä ole suoritettu kolmen vuoden kuluessa. Määräajat alkavat luvan tai hyväksynnän lainvoimaiseksi tulosta.

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi pidentää luvan tai hyväksynnän voimassaoloa työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella, jos oikeudelliset edellytykset rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen ovat edelleen voimassa. Työn loppuunsaattamista varten määräaikoja voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan.

Luvan jatkamista haetaan ePermit sähköisen palvelun kautta. Jatko-aika hakemus on linkitettävä lupaan johon jatkoaikaa haetaan ks. viitelupa.

Poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisupäätökset ovat voimassa 2 vuotta ja niihin ei ole mahdollista hakea jatkoaikaa.