Lupapäätöksen jälkeen

Lupapäätöksen toimitus

Luvan myöntämisen jälkeen päätös toimitetaan sähköiseen hakupalveluun kyseessä olevan luvan liitteisiin.

Päätös toimitetaan lisäksi niille, jotka ovat sitä huomautuksessaan tai erikseen pyytäneet.

Päätöksen antamisesta alkaa kulua muutoksenhakuaika, jonka aikana hakija, naapuri sekä muu laissa erikseen määritelty asianosainen ja viranomainen voi tehdä oikaisuvaatimuksen tai valituksen päätöksestä.

Lupa on lainvoimainen vasta kun muutoksenhakuaika on päättynyt.

Oikaisuvaatimus

Viranhaltijan tekemään lupapäätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, vaan päätökseen tyytymättömällä on oikeus saattaa asia oikaisuvaatimuksena rakennus- ja ympäristölautakunnan käsiteltäväksi. Päätökseen on tällöin liitetty ohje oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti viranhaltijalle 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta.

Valitus

Rakennus- ja ympäristölautakunnan antamasta lupapäätöksestä tai lautakunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamasta päätöksestä voi valittaa Turun hallinto-oikeuteen. Päätökseen on tällöin liitetty valitusosoitus. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antamisesta.

Lupapäätöksen lainvoimaisuus

Lupa on lainvoimainen 14vrk kuluttua päätöksen antopäivästä lukien. Rakennustöitä ei voi aloittaa ennen luvan lainvoimaisuutta.

Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on mahdollisuus anoa aloittamisoikeutta ennen päätöksen lainvoimaisuutta. (maksu määräytyy voimassa olevien taksojen mukaisesti)