Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin muutos 1.3.2023. Lue lisää tästä

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 01032023 PDF

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016). Maksu määräytyy perheen koon ja tulojen mukaan. Perheen tuloina otetaan huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajan sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävä henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Mikäli tulotietoja ei toimiteta, määritetään korkein maksu

 • Tulotiedot on toimitettava välittömästi hoidon alettua varhaiskasvatustoimistoon.
 • Tulotiedot päivitetään niiden muuttuessa tai vähintään kerran vuodessa elokuussa.
 • Mikäli hyväksyt korkeimman maksun, ilmoita siitä varhaiskasvatuksen toimistosihteerille.
 • Varhaiskasvatuksen tuloselvitys PDF
 • Tiedote tulorekisteri 062021 PDF

E-laskun käyttöönotto

E-laskusopimus Maskun kunnan kanssa tulee uusia verkkopankissa, mikäli haluaa vastaanottaa vuoden 2023 laskuja e-laskuina.

Palveluseteli ja asiakasmaksu

Palvelusetelillä varhaiskasvatuksessa olevan lapsen kuukausittainen asiakasmaksu määräytyy samoin perustein kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa käytettävä sisaralennus koskee myös palvelusetelillä olevia ja yksityisessä  perhepäivähoidossa, Palvelusetelillä loma-aikojen maksut poikkeavat kunnan maksukäytännöistä.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2023 alkaen

Varhaiskasvatuksen maksulaskuriin

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.

Mikäli lapsen vanhemmat asuvat erillään, mutta lapsi on varhaiskasvatuksessa yhdessä kunnassa, tehdään varhaiskasvatuksen osalta vain yksi maksupäätös. Maksu määräytyy sen vanhemman tai huoltajan perheen tulojen mukaan, jonka luona lapsi on väestörekisterin mukaan kirjoilla. Vanhemmat sopivat keskenään varhaiskasvatuksesta perityn maksun jakamisesta ja huomioon ottamisesta esim. elatusavun määrässä. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden eri kunnan alueella, maksu määrätään erikseen molemmissa kunnissa.

https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2023/varhaiskasvatuksen-asiakasmaksut-muuttuvat-132023-alkaen

Tulorajat ja maksut 1.3.2023 alkaen

Perhekoko Tuloraja €/kk Korkein maksuprosentti Tuloraja (veronalaiset ja verosta vapaat tulot yht.), jonka jälkeen korkein maksu
2 3874,00 10,7 6626,00
3 4998,00 10,7 7750,00
4 5675,00 10,7 8427,00
5 6353,00 10,7 9105,00
6 7028,00 10,7 9780,00

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta alaikäisestä lapsesta 262,00 eurolla. Kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävän asiakasmaksun enimmäismäärä on 295,00 €/kk, toisen lapsen enimmäismaksu on 118,00 €/kk. Kunkin seuraavan lapsen maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta. Pienin perittävä lapsikohtainen maksu on 28,00 €.

Varhaiskasvatusmaksuihin ja tulorajoihin tehdään seuraavan kerran indeksitarkistus 1.8.2024.

Kokoaikainen varhaiskasvatus

 • vähintään 35 h/vk (210 h/kk)

Osa-aikainen varhaiskasvatus

 • enintään 20 h/vk, (84 h/kk) maksu on 60 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta
 • yli 20 – enintään 27 h/vk (114 h/kk), maksu on 70 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta
 • yli 27 – alle 35 h/vk (147 h/kk), maksu on 80 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta

Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikoittaista aikaa varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon varhaiskasvatukseen varattu aika kalenterikuukauden ajalta.

Sovitun hoitomuodon tulee olla voimassa vähintään kolme kuukautta.

Tilapäisen hoidon maksu

Hoitosuhde katsotaan tilapäiseksi sen kestäessä enintään 10 päivää. Tilapäishoidosta peritään 18,00 €/pv. Tilapäisestä osapäivähoidosta peritään 12,00 €/pv.

Poissaolojen vaikutus maksuun

 • Sairauden vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta 11 pv kalenterikuukaudessa tai enemmän -> puolet määrätystä hoitomaksusta
 • Sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kuukauden, maksua ei peritä lainkaan.
 • Jos lapsi on muusta syystä poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Maksuun vaikuttavista sairauspoissaoloista on toimitettava luotettava selvitys. 

Yksi läsnäolopäivä = koko kuukauden maksu.

Jos perhe käyttää sairausvakuutuslain 9 luvun 7 § isyysrahajaksoa, päätös siitä on toimitettava toimistosihteerille viimeistään kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua aloittamispäivää. Varhaiskasvatus on maksutonta sillä ajalla, kun lapsi on kotona isyysrahakaudella eikä tuona aikana ole oikeutta varhaiskasvatukseen. Oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy.

Maksuhyvitykset (kunnallisessa varhaiskasvatuksessa)

 • Perhe saa maksuhyvityksen lapsen ollessa pois kunnan varhaiskasvatuksesta kesä – elokuussa kaksi tai kolme perättäistä kuukautta
 •  Syys-, joulu- ja hiihtolomasta, jos lapsi lomailee koko päivystysajan.
 • Henkilökunnan suunnittelu- ja TYKY-päivät oikeuttavat maksuhyvitykseen, jos perhe järjestää hoidon itse.
 • Maksuhyvitysten saamisen edellytys on, että vanhemmat ilmoittavat lapsen poissaolosta varhaiskasvatuksen sähköiseen järjestelmään ennalta ilmoitettuun päivämäärään mennessä.
 • Heinäkuu on maksuton kuukausi, mikäli lapsen hoito on alkanut edellisen vuoden elokuussa. Jos kunta on muuttunut kesken toimintakauden, ilmoita asiasta toimistosihteerille.

Perhepäivähoidon maksuhyvitykset (Varope 13.4.2021 § 47):

 • Perheiden on ilmoitettava kirjallisesti varhaiskasvatuksen esimiehelle hänen määrittelemäänsä päivään mennessä ennen perhepäivähoitajan tasausvapaata tai vuosilomaa, mikäli he aikovat järjestää hoidon itse. Jos varhaiskasvatussopimukseen on kirjattu, että huoltajat järjestävät hoidon aina itse perhepäivähoitajan poissa ollessa, niin erillistä ilmoitusta ei tarvita.
 • Perhepäivähoitajan sairastuessa perhe saa hyvityksen aina, mikäli he järjestävät hoidon itse.
 • Eivät koske varhaiskasvatussopimuksessa mainittuja vapaapäiviä tai muita ilmoitettuja poissaolo- tai sairaspäiviä, jolloin lapsi ei muutenkaan tarvitsisi päivähoitoa.
 • Eivät koske myöskään tapauksia, joissa hoitaja on tilapäisesti työssä päiväkodissa, eivätkä vanhemmat vie lastaan päiväkotiin.
 • Hyvitykset eivät ole käytössä kesä-elokuun aikana, eikä syys-, joulu- ja hiihtolomapäivystyksien aikana (silloin voimassa koko päivähoitoa koskevat maksuhyvitykset).

Varhaiskasvatuksen maksuhyvitykset (Varopeltk13042021 § 47) PDF

Hoitosuhteen alkaminen ja loppuminen

Lapsen varhaiskasvatuksen alkaessa tai loppuessa kesken kuukauden, peritään maksu toteutuneen varhaiskasvatusajan mukaan kuukausimaksua pienempänä.

Peruuttamatta jätetty varhaiskasvatus

 • Peruuttamatta jätetystä hoitopaikasta peritään 50 % varhaiskasvatuksen asiakaslain mukaisesta maksusta siinä tapauksessa, että myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa ei ole vastaanotettu eikä peruutettu ennen päätöksen mukaisen hoitosuhteen alkamista.
 • Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä, peritään peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta puolet perheelle määrätystä maksusta.

Asiakasmaksuihin liittyvät kyselyt varhaiskasvatuksen toimistosihteerille 

Tulotietojen toimitus

Varhaiskasvatus- ja opetustoimisto
Pia Kyrölä
Hallintotie 2
21250 Masku