Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 

Maksu määräytyy perheen koon ja tulojen mukaan. Perheen tuloina otetaan huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajan sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävä henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Mikäli tulotietoja ei toimiteta, määritetään korkein maksu. 

 • Tulotiedot on toimitettava välittömästi hoidon alettua varhaiskasvatustoimistoon.
 • Tulotiedot päivitetään niiden muuttuessa tai vähintään kerran vuodessa elokuussa.
 • Mikäli hyväksyt korkeimman maksun, ilmoita siitä varhaiskasvatuksen toimistosihteerille.
 • Tiedote tulorekisteristä 01/2020

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin ja tulorajojen euromääriin tehdään indeksitarkistus 1.8.2020.

Palvelusetelillä varhaiskasvatuksessa olevan lapsen asiakasmaksu määräytyy samoin perustein kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa käytettävä sisaralennus koskee myös palveluseteliä. Mikäli sisarus on yksityisessä perhepäivähoidossa, sisaralennusta ei huomioida. 

Tulorajat 1.8.2018 alkaen 

Perhekoko Tuloraja €/kk Korkein maksuprosentti Tuloraja (veronalaiset yht.), jonka jälkeen korkein maksu
2

2102,00

10,7 4807,00
3 2713,00 10,7 5418,00
4 3080,00 10,7 5785,00
5 3447,00 10,7 6152,00
6 3813,00 10,7 6518,00

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 142,00 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävän maksun enimmäismäärä nuorimman lapsen osalta on 289,00 €/kk. Toisesta varhaiskasvatuksessa olevasta saman perheen lapsesta peritään 50 % nuorimman lapsen maksusta, enintään 145,00 €/kk. Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta. Pienin perittävä maksu on 27,00 €/kk.

Varhaiskasvatuksen maksulaskuriin

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.

Mikäli lapsen vanhemmat asuvat erillään, mutta lapsi on varhaiskasvatuksessa yhdessä kunnassa, tehdään varhaiskasvatuksen osalta vain yksi maksupäätös. Maksu määräytyy sen vanhemman tai huoltajan perheen tulojen mukaan, jonka luona lapsi on väestörekisterin mukaan kirjoilla. Vanhemmat sopivat keskenään varhaiskasvatuksesta perityn maksun jakamisesta ja huomioon ottamisesta esim. elatusavun määrässä. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden eri kunnan alueella, maksu määrätään erikseen molemmissa kunnissa.

 

Tulorajat ja maksu-prosentit  1.8.2020 alkaen  
Perheen henkilömäärä Tuloraja Maksu-prosentti
2 2136 10,70 %
3 2756 10,70 %
4 3129 10,70 %
5 3502 10,70 %
6 3874 10,70 %

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta 144 euroa. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen enimmäismaksut muuttuvat indeksitarkistuksen vuoksi seuraavasti 1.8.2020. Enimmäismaksu on 288 €, toisen lapsen enimmäismaksu on 144€ ja pienin perittävä lapsikohtainen maksu on 27 €.

Kokoaikainen varhaiskasvatus

 • vähintään 35 h/vk (210 h/kk)

Osa-aikainen varhaiskasvatus

 • enintään 20 h/vk, (84 h/kk) maksu on 60 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta
 • yli 20 – enintään 27 h/vk (114 h/kk), maksu on 70 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta
 • yli 27 – alle 35 h/vk (147 h/kk), maksu on 80 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta

Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikoittaista aikaa varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon varhaiskasvatukseen varattu aika kalenterikuukauden ajalta.

Sovitun hoitomuodon tulee olla voimassa vähintään kolme kuukautta.

Tilapäisen hoidon maksu

Hoitosuhde katsotaan tilapäiseksi sen kestäessä enintään 10 päivää. Tilapäishoidosta peritään 18,00 €/pv. Tilapäisestä osapäivähoidosta peritään 12,00 €/pv.

Poissaolojen vaikutus maksuun

 • Sairauden vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta 11 pv tai enemmän -> puolet määrätystä hoitomaksusta
 • Sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kuukauden, maksua ei peritä lainkaan.
 • Jos lapsi on muusta syystä poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Maksuun vaikuttavista sairauspoissaoloista on toimitettava kopio lääkärintodisutksesta tai muu luotettava selvitys. 

Yksi läsnäolopäivä = koko kuukauden maksu.

Maksuhyvitykset

 • Perhe saa maksuhyvityksen lapsen ollessa pois kunnan varhaiskasvatuksesta kesä – elokuussa kaksi tai kolme perättäistä kuukautta
 •  joulu- ja hiihtolomasta, jos lapsi lomailee koko päivystysajan.
 • Henkilökunnan suunnittelu- ja TYKY-päivät oikeuttavat maksuhyvitykseen, jos perhe järjestää hoidon itse.
 • Maksuhyvitysten saamisen edellytys on, että vanhemmat ilmoittavat lapsen poissaolosta Webropol -kyselyssä sovittuun päivämäärään mennessä.
 • Heinäkuu on maksuton kuukausi, mikäli lapsen hoito on alkanut edellisen vuoden elokuussa. Jos kunta on muuttunut kesken toimintakauden, ilmoita asiasta toimistosihteerille.

Perhepäivähoidon maksuhyvitykset (Varope 1.3.2016 § 24):

 • Perheiden on ilmoitettava viikko ennen perhepäivähoitajan tasausvapaata tai vuosilomaa, mikäli he aikovat järjestää hoidon itse.
 • Perhepäivähoitajan sairastuessa hyvityksen saa aina, mikäli järjestää hoidon itse
 • Eivät koske hoitosopimuksessa mainittuja vapaapäiviä tai muita ilmoitettuja poissaolo- tai sairaspäiviä, jolloin lapsi ei muutenkaan tarvitsisi päivähoitoa
 • Eivät koske myöskään tapauksia, joissa hoitaja on tilapäisesti työssä päiväkodissa, eivätkä vanhemmat vie lastaan päiväkotiin
 • Hyvitykset eivät ole käytössä kesä-elokuun aikana, eikä joulu- ja hiihtolomapäivystyksien aikana (silloin voimassa koko päivähoitoa koskevat maksuhyvitykset)

Hoitosuhteen alkaminen ja loppuminen

Lapsen varhaiskasvatuksen alkaessa tai loppuessa kesken kuukauden, peritään maksu toteutuneen varhaiskasvatusajan mukaan kuukausimaksua pienempänä.

Peruuttamatta jätetty varhaiskasvatus

 • Peruuttamatta jätetystä hoitopaikasta peritään 50 % varhaiskasvatuksen asiakaslain mukaisesta maksusta siinä tapauksessa, että myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa ei ole vastaanotettu eikä peruutettu ennen päätöksen mukaisen hoitosuhteen alkamista.
 • Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä, peritään peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta puolet perheelle määrätystä maksusta.

Asiakasmaksuihin liittyvät kyselyt varhaiskasvatuksen toimistosihteerille 

Tulotietojen toimitus

Varhaiskasvatus- ja opetustoimisto
Pia Kyrölä
Hallintotie 2
21250 Masku