Varhaiserityiskasvatus

Kehityksen ja oppimisen tuki Maskun varhaiskasvatuksessa

Jokainen lapsi kasvaa ja kehittyy omaan yksilölliseen tahtiinsa. Lasten tuen tarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen mahdollisimman varhain on tärkeää, jotta lapselle voidaan järjestää hänen kehitystään ja oppimistaan edistävä varhaiskasvatusympäristö sekä muu tarvittava tuki. Varhain aloitettu lapsen kehityksen ja oppimisen tukeminen ennaltaehkäisee lapsen vaikeuksien kasaantumista ja pitkittymistä.

Kasvun ja oppimisen tuki järjestetään pääsääntöisesti omaan lähipäiväkotiin tai perhepäivähoitoon. Tukitoimet suunnitellaan lapsen arjessa toteutettaviksi. Suunnittelussa yhteistyö huoltajien, kasvatushenkilöstön ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden välillä on erityisen tärkeää.

Kolmiportainen tuki varhaiskasvatuksessa

Maskun kunnassa on otettu käyttöön kolmiportainen tuki varhaiskasvatuksessa myös ennen esiopetusvuotta, 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksessa. Kolmiportaisella tuella tarkoitetaan yleistä tukea, tehostettua tukea ja erityistä tukea.  

Vanhemmat, varhaiskasvatuksen henkilöstö ja erityisopettaja keskustelevat, suunnittelevat ja arvioivat yhdessä lapsen tarvitsemia yksilöllisiä tavoitteita ja tukitoimia. Tavoitteet ja tukitoimet kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan tai esiopetuksen oppimissuunnitelmaan/ Hojks:iin. Kehityksen ja oppimisen tuki voi sisältää pedagogisia, rakenteellisia ja muita hyvinvointia tukevia järjestelyjä. Tehostettu ja erityinen tuki tarkoittavat varhaiskasvatuksen omien tukitoimien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden (esim. terapeutit, lääkärit) tukipalvelujen liittämistä luontevaksi osaksi varhaiskasvatusta.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa ja esiopetusryhmissä työskentelevät varhaiskasvatuksen erityisopettajat (veot). Veo toimii varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa kehityksen ja oppimisen tuen asiantuntijana.