Varhaiserityiskasvatus

Kasvun ja oppimisen tuki Maskun varhaiskasvatuksessa

Jokainen lapsi kasvaa ja kehittyy omaan yksilölliseen tahtiinsa. Lasten tuen tarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen mahdollisimman varhain on tärkeää, jotta lapselle voidaan järjestää hänen kehitystään ja oppimistaan edistävä varhaiskasvatusympäristö sekä muu tarvittava tuki. Varhain aloitettu lapsen kehityksen ja oppimisen tukeminen ennaltaehkäisee lapsen vaikeuksien kasaantumista ja pitkittymistä.

Kasvun ja oppimisen tuki järjestetään pääsääntöisesti omaan lähipäiväkotiin tai perhepäivähoitoon. Tukitoimet suunnitellaan lapsen arjessa toteutettaviksi. Suunnittelussa yhteistyö huoltajien, kasvatushenkilöstön ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden välillä on erityisen tärkeää.

 

Varhaiskasvatuslaki muuttuu tuen osalta (luku 3 a) 1.8.2022 alkaen. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540 
Kolmitasoinen tuki tulee koko varhaiskasvatukseen. Lapsen tehostetun ja erityisen tuen antamisesta tulee tehdä hallintopäätös. Päätöksessä  mainitaan tuen muodot, varhaiskasvatuksen järjestämispaikka ja tukipalvelut. Myös yleisessä tuessa tehdään hallintopäätös, jos lapsi tarvitsee tukipalveluja, kuten koko- tai osa-aikaista erityisopettajan opetusta tai tulkitsemis- ja avustamispalveluja.  Päätöksen tekee varhaiskasvatuksen järjestämisvastuussa oleva kunta.

Esiopetuksessa ei tehdä yleisen/ tehostetun tuen osalta hallintopäätöstä (perusopetuslaki esiopetuksessa), mutta tehdään täydentävän varhaiskasvatuksen osalta (varhaiskasvatuslaki). Käytännössä tuki tulee toteutua myös esiopetuksen ajan. Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuen päätökset tehdään myös kunnassa,

Varhaiskasvatuksen henkilöstö ja erityisopettaja keskustelevat, suunnittelevat ja arvioivat yhdessä lapsen tarvitsemia yksilöllisiä tavoitteita ja tukitoimia. Tavoitteet ja tukitoimet kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan tai esiopetuksen oppimissuunnitelmaan/ Hojks:iin. Kehityksen ja oppimisen tuki voi sisältää pedagogisia, rakenteellisia ja muita hyvinvointia tukevia järjestelyjä. Tehostettu ja erityinen tuki tarkoittavat varhaiskasvatuksen omien tukitoimien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden (esim. terapeutit, lääkärit) tukipalvelujen liittämistä luontevaksi osaksi varhaiskasvatusta.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa ja esiopetusryhmissä työskentelevät varhaiskasvatuksen erityisopettajat (veot). Veo toimii varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa kasvun ja oppimisen tuen asiantuntijana.