Palsala

Havainnekuva Palsalan asuinalue

Palsalan alue sijaitsee Seppäläntien varrella Maskun Anjanpellon asuinalueen naapurissa KARTTALINKKI

Alueelle on suunniteltu perinteisestä poikkeavaa rakentamista, jonka tavoitteena on tarjota helpompaa asumista ja yhteisöllisyyttä palvelujen läheisyydessä. 

Koulut ovat kilometrin päässä, kauppoja on lähes samalla etäisyydellä. Luonto- ja lähiliikuntapaikat samoin.

Alue jakaantuu viiteen eri osaan, joilta löytyy tilaa niin omakotirakentajille, kuin rivitaloillekin. Pienimmillään tonttikoko on 300 neliömetriä (Alue C) mutta tehokkuus on niin suuri, että rakentaa saa silti 180 neliömetriä. 

Rivitalot, ja osa pientaloistakin, tulevat varmasti toteutumaan rakennusyhtiöiden toimesta. Mutta tilaa on myös niille perinteisemmälle omakotirakentamiselle, ja vähän isompia tontteja niitä kaipaaville.

Kuvaukset eri alueista löydät tältä sivulta. Tarkempia tietoja tonttien koosta ja rakennusoikeuksista tonttikartasta LINKKI.

Tontit ovat heti varattavissa, rakentamaan pääsee lokakuulla 2023. 

Alue A, korttelit 3921-3923

Erillispientalokorttelit (AO-1) sijoittuvat kaava-alueen eteläosaan Seppäläntien varteen. Tonttikoot ovat noin 600 m2. Enimmäiskerroslukumäärä on II, rakennusoikeutta on 220 k-m2 / tontti. Asuinrakennuksen rakennusala on osoitettu tarkasti, mutta talousrakennuksen/-rakennusten sijoittaminen on vapaata. Asuinrakennukset porrastuvat vuorotellen lähemmäksi katua ja tontin etelärajaan. Korttelialueiden eteläsivulle on osoitettu merkintä ”jst/2m”, jolla ohjataan tontti-/aluejulkisivun muodostumista ja samalla liikennemelua torjuvaan ratkaisuun. Asuinrakennuksilta, jotka sijoittuvat ko. tontinrajaan kiinni, vaaditaan lievää ääneneristävyyttä Seppäläntien puoleisilta rakenteiltaan (30dBA). Kaavamääräyksellä on sallittu liike-, palvelu- ja/tai toimistotilojen toteuttaminen, kuitenkin enintään 20 % rakennettavasta kerrosalasta. Tällä on haluttu tehdä mahdolliseksi esim.palveluiden, kuten parturi, hoivapalvelut yms. järjestäminen kotioloihin.

Alue B, kortteli 3924

Kortteli muodostuu yhdestä asuinpientalojen tontista (AP-1) suunnittelualueen länsiosassa. Enimmäiskerroslukumäärä on Iu2/3 ja rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla e=0.35 (n. 1840 k-m2). Rakentaminen on rajattu erillispientaloihin. Määräyksellä rakentamista ohjataan viitesuunnitelman mukaiseen toteutustapaan, jossa alue muodostuu erillispientalojen ryhmistä. Rakennusala on osoitettu väljästi tontin rajoja mukaillen ja pysäköintialue on osoitettu ohjeellisena.

Kaavamääräyksellä on sallittu liike- ja/tai palvelutilojen toteuttaminen,kuitenkin enintään 5 % rakennettavasta kerrosalasta. Tällä on haluttu tehdä mahdolliseksi esim. palveluiden, kuten parturi, hoivapalvelut yms. järjestäminen. Kaavamääräyksessä on otettu kantaa kortteleittain yhtenäiseen toteutustapaan. Tontin keskelle on osoitettu ristiin kaksi maanalaista johtorasitetta. Niillä on varauduttu muilta alueilta tuleviin viemärilinjoihin. Osa-aluerajaukset ovat ohjeelliset, ja lopullinen sijainti päätetään tarkemmassa suunnittelussa. Yleismääräyksen mukaan kotitalousjätteen korttelikeräyspisteeseen (ej-1) rajautuvalle osalle ei saa istuttaa puita siten, että oksat ulottuvat ej-1-alueelle.

Alue C, korttelit 3925-3928

Erillispientalokorttelit (AP-2) ryhmittyvät kahden poikkikadun varteen suunnittelualueen keskelle. Tonttikoko on pieni, 300 m2. Kerroslukumäärä on II, joka on kortteleiden 3925 – 3927 osalta merkitty alleviivauksella pakolliseksi, korttelin 3928 osalta ei. Rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla e=0.60 (180 k-m2/tontti).

Rakennusalat (as, t) on osoitettu tarkasti siten, että kortteleissa 3925 – 3927 asuinrakennus sijoittuu jonkinverran kadun puolelle ulottuen tontin sivurajoihin, talousrakennus puolestaan tontin takakulmaan. Korttelissa 3928 rakennusalat on sijoitettu hieman eri periaatteella: asuinrakennus sijoittuu tontin keskelle, yleensä irti rajoista, ja talousrakennus vapaammin tontin takaosaan. Ratkaisulla on tarjottu vaihtoehtoinen tapa ja huomioitu esim. minitalotyyppinen toteutus. Kaavamääräyksessä on otettu kantaa kortteleittain yhtenäiseen toteutustapaan.

Alue D, kortteli 3929