Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2024

Jo muutaman vuoden ajan kuntataloutta on leimannut ennustettavuuden vaikeus, mutta tulevana vuonna 2024 Maskun kunnalla on tämän ohella edessä myös selvästi tiukkenevan talouden haaste. Kunnan talouden näkymät heikkenevät valtionosuuksien ja verotulojen aiemmin ennakoitua reilumman negatiivisen kehityksen, kunta-alan monivuotisen palkkaohjelman sekä maailmantilanteen aiheuttaman yleisen kustannusten ja korkojen nousun myötä. Tulot siis vähenevät ja menot kasvavat samaan aikaan, mistä seuraa sopeuttamisen tarve. Talousarviota on tämän takia laadittu varovaisuusperiaatteen mukaisesti ja säästöjä hakien. Panostuksia sekä palveluihin että kehittämiseen on kuitenkin luvassa.

Tilastotietojen valossa kunnassamme asiat ovat kuitenkin verrattain varsin hyvin, ja tunnistettuja kehitysmahdollisuuksia on paljon. Maskun väestö ja sijainti huomioiden tulevaisuutemme näkymät ovat valoisat, vaikka julkisen talouden tilanne haastaakin. Tulevalla talousarviokaudella kunnianhimoisia strategisia tavoitteitamme kuntamme elinvoiman ja houkuttelevuuden kasvattamiseksi ja asukkaidemme hyvinvoinnin parantamiseksi lähdetään viemään suunnitelmallisesti eteenpäin. Visiomme olla kasvava, lapsiystävällinen ja luonnonläheinen kunta, jossa elää hyvinvoivia kuntalaisia on selkeä tahtotila, jota kohti suunnitelluilla toimenpiteillä selvästi kuljetaan. Taloudellisen vastuullisuuden ja tasapainon saavuttamiseksi on välttämätöntä huolehtia samaan aikaan sosiaalisista ja ympäristöön liittyvistä vastuistamme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Kuntien tehtäväkenttä on hiljattain muuttunut merkittävästi sote-palveluiden ja
pelastustoimen järjestämisvastuun siirryttyä hyvinvointialueille. Muutos on
ollut suuri, ja sekä kuntalaisten palvelut että yhdyspinnat kunnan omien ja
hyvinvointialueemme Varhan palveluiden välillä hakevat vielä paikkaansa. Vaikka järjestämisvastuun muutos on jo tapahtunut, työllistää valmistelu melkoisesti siis kuntaakin. Tulevana vuonna hyvinvointialueella nyt valmistelussa olevat palveluverkkopäätökset vaikuttavat sekä kuntalaisiimme että kuntaan erityisesti kiinteistöihin liittyvien ratkaisuiden osalta.

Kuntien tehtäväkenttä kokee vuoden 2025 alussa jälleen suuren muutoksen, kun työllisyys- ja elinkeinopalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta
kunnille. Maskun kunta on mukana Turun työllisyysalueessa, mihin liittyvä
valmistelutyö on täydessä vauhdissa. Tavoitteena työllisyysalueella on
tarpeenmukaisten lähipalveluiden tarjonta eri puolella aluetta. Työllisyys- ja elinkeinopalveluiden tiivis kytkentä alueemme koulutuspalveluihin ja yrityspalveluihimme on vaikuttavuuden aikaansaamiseksi tarpeen. Alueen elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulma on jatkovalmistelussa keskeinen – Maskun kasvun kannalta TE-palveluiden muutos on suuri mahdollisuus.

Talousarvioesityksessä vuoden 2024 tulokseksi on arvioitu noin 1 150 000 euroa alijäämää. Tilinpäätösennusteen 2023 mukaan kunnalla tulee olemaan taseessa ylijäämää hieman alle yhdeksän miljoonaa euroa, mikä suojaa heikommassa taloudellisessa tilanteessa hetkellisesti. Taloussuunnitelmavuodet näyttävät myös taloudellisesti vaikeilta, mitä silmällä pitäen mainittu talouden sopeuttamisohjelma on välttämätön: arvioinnin kohteeksi on otettava kaikki kunnan kulurakenteeseen vaikuttavat rakenteet, toimintamallit, palveluverkot, palveluiden tuottamistavat sekä naapurikuntien kanssa tehtävän yhteistyön taloudelliset ja toiminnalliset hyödyt. Vastaavalla tavalla myös tulopuolen tarkastelu on tarpeen: kunnan omasta toiminnasta kertyvät toimintatuotot, omaisuuden myynnistä ja sijoittamisesta kertyvä tulopotentiaali, verotuksen tarkastelu sekä kunnan asukasluvun ja yritysten määrän sekä työllisyyden kasvun vauhdittamiseen vaikuttaminen on tarkasteltava osana talouden sopeutusta.

Kunnan tuloihin ennakoidaan ensi vuodesta lähtien merkittäviä vähennyksiä. Maskun kunnan saamien valtionosuuksien määrä vuodelle 2024 laskee
hyvinvointialueuudistuksen rahoitusmallin takia liki 18 prosenttia verrattuna
vuoden 2023 talousarviotasoon. Verotulojen vähenemäksi arvioidaan tällä hetkellä liki 4 prosenttia, vaikka työllisyys on kehittynyt myönteiseen suuntaan, väkiluku on kasvanut ja palkat ovat nousseet. Yhteensä näiden vaikutus kunnan talouteen näkyy talousarvioesityksessä noin 1,3 miljoonan euron vähennyksenä suhteessa talousarviotasoon 2023. Tulopuoleen vaikuttaa vähentävästi myös yleisen vaikean maailmantilanteen johdosta liki pysähdyksissä oleva yksityinen rakentaminen. Tonttikauppa on hiljentynyt, mutta sen elpymiseen varaudutaan Maskussa riittävää varantoa suunnittelemalla ja rakentamalla niin asumisen kuin yritystonttienkin osalta.

Menojen osalta on luvassa kasvua, vaikka talousarviossa toimialueet ovat hakeneet säästöjä. Kunta-alan palkkaohjelma nostaa kuntien palkkakuluja ilman henkilöstömäärän muutoksia sopimuskaudella yhteensä 14,1 %. Vuonna 2024 kasvua on kolmisen prosenttia, mikä tarkoittaa Maskussa yli puoli miljoonaa euroa vuoden 2023 tasoa enemmän. Henkilöstöön panostaminen on kuitenkin tarpeen. Henkilökunta ja sen pysyvyys, saatavuus ja osaaminen ovat kunnalle elintärkeitä – henkilöstö tarkoittaa niitä ihmisiä, jotka ovat palveluidemme takana. Talouden sopeuttamisen aikana on tärkeää aivan erityisesti muistaa kunnan strategiaan kirjattu tavoite motivoituneen henkilöstön ja vastuullisen johtamisen Maskusta. Henkilökunnan hyvinvoinnista ja osallisuudesta huolehtiminen, avoimuus, tasapuolisuus ja kannustavuus vaativat erityistä huomiota niin poliittiselta – kuin virkajohdoltakin.

Yksityistalouksia koetteleva yleinen hintojen nousu haastaa vastaavalla tavalla kuntaakin. Palvelujen ostojen sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen hintojen nousun myötä talousarvioesityksessä on varauduttu tehdyistä säästötoimenpiteistä huolimatta noin 800 000 euron kasvuun. Erityisesti lämmitys- ja sähkökuluihin haetaan kuitenkin tehostamista kiinteistöstrategian laadinnalla. Korkokulujen kasvun myötä vuoden 2024 talousarvioesitykseen on varattu noin miljoona euroa enemmän kuin vuoden 2022 tilinpäätöksessä.

Kunnan lainakannan kehitys taloussuunnitelmavuosina näyttää heikkenevältä vuosikatteen huonontuessa edellä kuvatuista syistä merkittävästi: esimerkiksi
tilinpäätökseen 2022 verrattuna vuosikate heikkenee talousarviossa 2024 noin 4,8 miljoonasta eurosta 1,7 miljoonaan euroon, mikä ei riitä enää rahoittamaan aiempaa investointi- ja poisto-ohjelmatasoa. Tämä tarkoittaa sitä, että ilman merkittäviä sopeutustoimenpiteitä kunta velkaantuu lisää. Vuoden 2024 talousarviossa kunnan kokonaisinvestointien tasoa on vähennetty noin kolmeen miljoonaan euroon. Investointiohjelmassa pääpaino on kiinteistöjen korjausinvestoinneissa ja erityisesti puhtaan sisäilman turvaavissa toimenpiteissä.

Kuntastrategian mukaisesti panostetaan kuitenkin myös esimerkiksi uusien asuinalueiden suunnitteluun, asumismahdollisuuksien monipuolistamiseen,
liikenneturvallisuuteen, ympäristön viihtyvyyteen ja virkistys- ja puistoalueiden rakentamiseen. Kunnan eri toimialueilla jalkautetaan määrätietoisesti uutta kuntastrategiaamme. Laadukkaat ja kattavat varhaiskasvatus- ja sivistyspalvelumme sekä monipuoliset ja erottuvat hyvinvointipalvelumme toimivat kunnan vetovoiman valttikortteina, ja niistä halutaan pitää kiinni.

On hyvä muistaa, että talousarvio on tämänhetkinen arviomme tulevasta talouden ja toiminnan kehityksestä, ja se voi matkan varrella muuttua. Katseen on oltava riittävän kaukana pelkän yksittäisten vuosien sijaan. Talouden sopeuttamisohjelman ja kiinteistöstrategian laadinnan myötä päätettäviä tulojen lisäämiseen ja menojen vähentämiseen liittyviä toimenpiteitä on syytä ryhtyä toimeenpanemaan ripeästi. Talouden tasapaino turvaa ja mahdollistaa uusia investointeja, lakisääteisten ja kunnan itselleen ottamien vapaaehtoisten tehtävien laadukkaan järjestämisen, kunnan strategisten kehitystoimien tekemisen, korjausvelan hillinnän sekä velkapääoman lyhentämisen.

Viime vuodet ovat osoittaneet, että äkillisiinkin muutoksiin on sopeuduttava ja
toimintaa nopeastikin uudistettava tilanteen niin vaatiessa. Tulevaisuuteen tulee kuitenkin suhtautua luottavaisin ja innostuneinkin mielin. Talousarvion ja toimintasuunnitelman laadinta on kunnallishallinnossa suurimpia ja tärkeimpiä valmisteluponnistuksia. Haluan lämpimästi kiittää koko talousarvion valmisteluun osallistunutta henkilökuntaa erinomaisesta työstänne, luottamushenkilöitä aloitteellisuudesta, ohjauksesta ja sujuvasta päätöksenteosta sekä kuntalaisia, yhdistyksiä, yrityksiä ja muita yhteistyökumppaneita ideoistanne, palautteestanne, sitoutumisestanne ja tekemisestänne.

Maskussa yhteen hiileen puhaltava yhteisömme ja positiivinen tekemisen kulttuuri takaavat käsillä olevien muutosten onnistuneen toteuttamisen: erilaisia näkökulmia ja ideoita yhteensovittamalla saadaan yleensä aikaiseksi paras lopputulos. Vastuullisella mutta samaan aikaan rohkealla, modernilla tekemisellä kuntamme menestyy erinomaisesti.

Miira Raiskila
kunnanjohtaja