Lukkarintien asemakaavan muutos ja laajennus

MRL 62 ja 63 § sekä MRA 30 §:n mukaisesti ilmoitetaan asemakaavamuutoksen vireille tulosta ja valmisteluaineiston nähtävillä olosta.

Kaava-alue sijaitsee Maskun keskustaajamassa. Suunnittelualue käsittää katualueita Hallintotieltä, Lukkarintieltä ja Lehtisalontieltä sekä rautatiealuetta ja asemakaavassa kunnallisteknisten rakennusten ja laitosten korttelialueeksi varattuja alueita.

Kaavoituksen sisältöä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos pidetään nähtävillä 27.03.–29.04.2024 Maskun kunnantoimistolla ja kunnan internet-sivuilla www.masku.fi/kaavoitus.

Mahdolliset mielipiteet on toimitettava ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitettuna Maskun kunnanhallitukselle, osoite Keskuskaari 3, 21250 Masku.

Lisätietoja antaa maankäyttöpäällikkö Janne Muikkula, puh. 044 7388 295.

Kunnanjohtaja