Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitys Maskun alueella

Maskun kunta päivittää yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa Maskun pohjavesialueille vuonna 2012 laaditun pohjavesialueiden suojelusuunnitelman. Päivitystyöstä vastaa Sweco Finland Oy.

Maskun pohjavesiluokitukset ja rajaukset on tarkistettu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimesta vuonna 2017. Kunnan alueella on kolme luokiteltua pohjavesialuetta Linnavuori, Humikkala-Alho ja Karevansuo. Alueet sijoittuvat valtatie 8 ympäristöön pääosin Maskun keskusta-alueelle. Luokitukseltaan alueet kuuluvat 1-luokkaan ollen vedenhankintaa varten tärkeitä pohjavesialueita. Karevansuo kuuluu myös E-luokkaan, koska alueen pohjavedestä on merkittävä pintavesi- tai maaekosysteemi suoraan riippuvainen. Pohjavesialueista Humikkala-Alhon kemiallinen tila on määritelty huonoksi ja Humikkala-Alho sekä Linnavuori ovat määritelty riskialueiksi. 

Suunnitelmalla pyritään suojelemaan pohjavesialueita ehkäisemällä pohjaveden laadun heikkenemistä ja pohjavesipintojen liiallista laskua. Suojelusuunnitelman päivityksellä saadaan ajantasaista tietoa alueiden nykytilasta ja riskikohteista, jonka pohjalta annetaan toimenpidesuosituksia riskien vähentämiseksi tai poistamiseksi. Päivityksen yhteydessä alueiden pohjavesiolosuhteita ja riskikohteita kartoitetaan maastokäynneillä.  

Valmis suunnitelma kuulutetaan ja laitetaan kuntalaisten nähtäväksi ja kommentoitavaksi. Nähtäville suunnitelma tulee alkuvuonna 2025. Valmis suojelusuunnitelma tulee Maskun kotisivuille asukkaiden käyttöön.