Maskun kunta julkaisee ostolaskudatansa 

Maskun kunnanvaltuustolle tehdyn valtuustoaloitteen pohjalta Masku julkaisee nyt ensimmäistä kertaa ostolaskunsa ajalta 1.1 – 30.6.2023. Aloitteen perustelujen mukaisesti avoimuudella rakennetaan parempaa luottamusta kunnan päätöksentekoon ja toimintatapoihin sekä edistetään demokratian toteutumista niin kunnan päätöksenteossa kuin käytännön toiminnassa. Lisäksi ostolaskudatan avoimuudella edistetään paikallisten yrittäjien mahdollisuuksia osallistua kunnan hankintoihin. Ostolaskut julkaistaan jatkossa aina puolivuosittain.  

Maskun kuntastrategian mukaan rohkeasti kasvavan kunnan tavoitteena on yritystoiminnan monipuolistuminen ja kasvu. Maskussa palvelut järjestetään innovatiivisesti kunnan, yhdistysten ja yritysten yhteistyötä edistäen. Kunnan omilla hankinnoilla on suoraan vaikutusta yrittäjien toimintaan ja toimintamahdollisuuksiin. Paikallisesti, seutukunnallisesti ja laajemmassa mittakaavassa koko maakunnan alueelle keskittyvillä hankinnoilla voidaan edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja alueiden yritysmyönteisyyden positiivista kehitystä. 

Ostolaskudatan julkaiseminen avoimessa tietoverkossa lisää merkittävästi hankintatoimen avoimuutta ja läpinäkyvyyttä niin yrittäjien, kuntalaisten kuin luottamushenkilöiden näkökulmasta. Kunnan päätöksenteon ja toimintatapojen avoimuudella rakennetaan parempaa luottamusta ja edistetään demokratian toteutumista niin kunnan päätöksenteossa kuin käytännön toiminnassa. 

Hankintalain tavoitteeksi on kirjattu, että sen tehtävänä on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden, innovatiivisten hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. Tavoitteeksi on myös asetettu, että hankinnat on toteutettava tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina ja siten, että pienet ja keskisuuret yritykset ja muut yhteisöt pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin. 

Hankinnat sisältävät merkittävästi elinkeinopoliittisia elementtejä. Hyvä hankintatoimi toimiessaan avoimesti ja vuorovaikutteisesti palvelumarkkinan kanssa parhaimmillaan kehittää palvelumarkkinaa ja on myös kustannustehokas. Hankintojen kehittäminen on jatkuvaa hankkijan ja tarjoajan välistä vuoropuhelua.  

Maskun kunta järjestää myös kuluvana vuonna yrittäjille suunnatun hankintaillan, jossa esitellään tulevan vuoden hankintasuunnitelmaa. Hankintoja kehittämällä hankintayksiköt saavat lisää kaipaamiansa tarjouksia. Ostolaskujen avaaminen on näkyvä keino kertoa kaikille, että toimintamme on avointa ja haemme kustannustehokkuutta, laatua ja mahdollistamme datan avaamalla myös ideoita ja innovaatioita. 

Ostolaskudatan avaaminen on kunnille vapaaehtoista, eli laista tulevaa velvoitetta siihen ei ole. Datan avaaminen edistää kunnan avoimuutta ja vahvistaa siten demokratiaa sekä tukea yritysmyönteisyyden edistämisen lisäksi kunnan kustannustietoista toimintatapaa. Ostolaskudatan avaaminen kunnan taloushallinnon järjestelmistä helpommin käytettävään muotoon ja kenen tahansa ulottuville voi edesauttaa myös kunnan oman toiminnan suunnittelua ja johtamista. 

Ostolaskudata on julkaistu avoindata.fi-palvelussa. 

Lisätietoja ja aineisto LINKKI