Kouluyhteisöön kiinnittämisen ja poissaoloihin puuttumisenmalli

Poissaoloja seurataan osana oppilaan hyvinvointia

Opettaja seuraa oppilaan poissaoloja osana oppilaan hyvinvointia ja oppimista. Pitkittyvät poissaolot ovat hyvinvoinnin ja oppimisen riskitekijä ja vaikuttavat lapsen ja nuoren sosiaalisiin suhteisiin, vuorokausirytmin muutoksiin ja psyykkiseen kuormitukseen. Seuraamalla poissaoloja suunnitelmallisesti ja ottamalla ne puheeksi varhain, voidaan tarvittaessa tukea lasta ja nuorta koulunkäynnissä sekä torjua pidempiaikaisia ja kasautuvia koulunkäynnin haasteita.

Poissaoloja tarkastellaan sosiaalisten suhteiden ja oppimisen valossa: oppilas on poissa kouluyhteisöstä, kaverisuhteista ja yhdessäolosta, ei ainoastaan oppimisesta.
Kouluyhteisöön kiinnittämisen ja poissaoloihin puuttumisen toimintamallissa poissaoloihin lasketaan kaikki poissaolot, myös ennalta anotut lomat ja huoltajan selvittämät poissaolot.

Joskus oppilaan koulunkäynnissä tapahtuu muutoksia tai poissaoloihin liittyvässä
varhaisessa yhteydenotossa syntyy vaikutelma, että oppilaan tilannetta olisi hyvä pohtia yhteisesti keskustellen. Tällöin opettaja kokoaa yhteistyössä opiskeluhuoltopalveluiden kanssa monialaisen asiantuntijaryhmän. Ryhmään kutsutaan tilanteen kannalta keskeisiksi ajatellut toimijat oppilaan ja huoltajan suostumuksella. Mukana tapaamisessa voivat olla esim. terveydenhoitaja ja kuraattori.

Jokainen koulupäivä on tärkeä oppilaan osallisuuden ja myönteisen kouluun kiinnittymisen näkökulmasta. Oppivelvollisuus on tärkeä osa lapsen ja nuoren elämää ja huoltajilla on merkittävä rooli koulunkäynnin tukemisessa. Mikäli lapsen tai nuoren koulunkäynti mietityttää, on tärkeää olla yhteydessä kouluhenkilöstöön mahdollisimman matalalla kynnyksellä.

Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=Ii9iN64sTVY

Koululäsnäolon vahvistaminen

Koululäsnäolon vahvistaminen PDF

Varhainen puheeksi ottaminen ylläpitää yhteyttä kodin ja koulun välillä

Poissaoloja seurataan osana oppilaan hyvinvoinnin seurantaa.

Varhainen puheeksi ottaminen  PDF

Huoltajalle – jos kouluun lähtemisessä on haasteita tai poissaolot
mietityttävät, ota yhteyttä kouluun

Huoltajalle PDF

Oppilaalle – jos koulunkäynti mietityttää, kerro aikuiselle!

Oppilaalle  PDF

Poissaolot ovat hyvinvoinnin riskitekijä – monialainen asiantuntijaryhmä
oppilaan koulunkäynnin tukena

Yhdessä keskustellen kohti ratkaisuja

Poissaolot hyvinvoinnin riskitekijänä PDF

Varhaiset kohdennetut toimet ja vahva tuki poissaolotilanteissa

Varhaiset kohdennetut toimet ja vahva tuki PDF

Yhteisellä koulutiellä -julkaisu

Alueellinen toimintamalli on kehitetty osana Sitouttavan kouluyhteisötyön kehittämistyötä. Linkin takaa lisätietoa poissaolojen ennaltaehkäisemisestä ja niihin puuttumisesta kansallisen kehitystyön näkökulmasta.

Linkki: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/165025

Lähteet:

Naantalin aluepilotin materiaalit: SKY 2021–2023
Naantalin aluepilotin infovideon toteutus: Tussitaikurit
SKY-materiaalit, OKM

Heyne D., Gren-Landell M., Melvin G. & Gentle-Genitty C. 2019. Differentiation Between School Attendance Problems
Karvi: Sitouttavan kouluyhteisötyön arvioinnit ja julkaisut
Kearney, C. 2008. Helping school refusing children and their parents. A guide for schoolbased professionals.
Sergejeff J., Palmu, I. & Pilbacka-Rönkä, T. 2020. Erilaiset poissaolot ja tuen järjestäminen. Teoksessa Palmu I. (toim.). Takaisin kouluun – koulua kouluakäymättömille Vantaan kaupunki, SKY- Koulu kaikille

Sivun kuvitukset: Kirsi Tapani, kirsi.tapani(at)kirsitapani.fi