Rakentamisen suunnitelmat

“MRL 120 § (17.1.2014/41) Rakentamista koskeva suunnitelma

Rakentamista koskevia suunnitelmia ovat rakennussuunnitelma sekä erityissuunnitelmat.

Rakennussuunnitelma sisältää rakennuksen pääpiirustukset, joihin kuuluvat asemapiirros sekä pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset. Erityissuunnitelmat sisältävät tarpeelliset muut piirustukset, laskelmat ja selvitykset.

Rakentamista koskevat suunnitelmat on laadittava siten, että ne täyttävät rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset.

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä rakentamista koskevien suunnitelmien sisällöstä ja esitystavasta.”

Lupapäätöksessä saattaa olla vaadittuna erilaisia erityissuunnitelmia, jotka on toimitettava lupapisteeseen ennen ko. rakennusvaiheen aloittamista.

Erityissuunnitelmien lisäämisestä ePermittiin on erikseen ilmoitettava rakennustarkastajalle.

Yleisimmät erityissuunnitelmat:

  • Pohjatutkimus tai -lausunto, ennen aloituskokousta
  • Rakennepiirustukset
  • Ilmanvaihtosuunnitelma
  • Vesijohto- ja viemärisuunnitelma
  • Energiatodistus