Purkamislupa

Rakennuksen purkaminen

Purkamislupa

Rakennuksen purkaminen vaatii luvan asemakaava-alueella, asemakaavan laatimiseen liittyvän rakennuskiellon alueella ja milloin yleiskaavassa niin määrätään. Erillinen lupa ei ole tarpeen, jos voimassa oleva rakennuslupa tai hyväksytty katu- tai ja muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkamiseen muutoin kuin poikkeustapauksissa.

Luvan edellytyksenä on, ettei purkaminen merkitse rakennettuun ympäristöön sisätyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä eikä haittaa kaavoituksen toteuttamista. Jos purkaminen voi merkitä historiallisesti tai turmeltumista, rakennusvalvonta ilmoittaa siitä kunnanhallitukselle ja ympäristökeskukselle. Nämä viranomaiset tekevät tarvittaessa päätökset rakennuksen suojelusta.

Lupahakemuksessa tulee selvittää purkamistyön järjestäminen. Omakotitalon kokoisen ja sitä suuremman rakennuksen osalta on myös selvitettävä edellytykset huolehtia syntyvän rakennusjätteen käsittelystä sekä käyttökelpoisten rakennusosien hyväksi käyttämisestä.

Purkamislupa ja purkamisilmoitus tehdään ePermit sähköisen palvelun kautta. Lupahakemukseen on liitettävä asemapiirros, josta selviää purettava rakennus.

Rakennusvalvonta ilmoittaa purkamisesta (RH9) digi- ja väestötietovirastoon, mutta hakijan on itse ilmoitettava rakennuksen poistumisesta verottajalle.

Purkamisilmoitus

Vaikkei purkamiseen tarvittaisikaan lupaa, on rakennussuojelun edistämiseksi säädetty, että rakennuksen tai sen osan purkamisesta on kirjallisesti ilmoitettava rakennusvalvontavirastoon 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä.

Jos rakennuksen tai sen osan purkaminen voi merkitä historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaan rakennuksen taikka rakennetun ympäristön turmeltumista, kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tulee 14 päivän kuluessa tiedottaa siitä kunnanhallitukselle ja alueelliselle ympäristökeskukselle. Purkamiseen saa ryhtyä sanotun määräajan kuluttua, ellei rakennuksen väliaikaista suojelua tarkoittavaa alueellisen ympäristökeskuksen päätöstä ole sitä ennen annettu tiedoksi tai ellei rakennusvalvontaviranomainen mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatinut luvan hakemista.

Rakennuksen tai sen osan purkaminen tulee ilmoituksenvaraisessakin purkamisessa järjestää niin, että luodaan edellytykset käyttökelpoisten rakennusosien hyväksikäyttämiselle ja huolehditaan syntyvän rakennusjätteen käsittelystä.

Purkamislupa ja purkamisilmoitus tehdään ePermit sähköisen palvelun kautta. Lupahakemukseen on liitettävä asemapiirros, josta selviää purettava rakennus.

Rakennusvalvonta ilmoittaa purkamisesta (RH9) digi- ja väestötietovirastoon , mutta hakijan on itse ilmoitettava rakennuksen poistumisesta verottajalle.