Puunkaato- ja maisematyölupa

Puunkaato

Kiinteistön haltijan on valvottava kiinteistönsä puiden kuntoa ja ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin ympäristölleen vaarallisen puun poistamiseksi. Yhdenkin puun kaataminen asemakaava-alueella edellyttää maisematyölupaa. Rakennusvalvonta selvittää tarvittaessa luvan tarpeellisuuden.

Puun kaataminen kaavoitetuilla alueella on luvanvaraista (Maankäyttö- ja rakennuslaki 128 § Maisematyölupa).

128 § Maisematyölupa

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus):

1) asemakaava-alueella;

2) ranta-asemakaava-alueella, jos ranta-asemakaavassa niin määrätään;

3) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään, lukuun ottamatta puiden kaatamista yleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi osoitetulla alueella; eikä

4) alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty. (13.6.2018/465)(21.4.2017/230)

Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.”

Luvan hakeminen

Puunkaatolupaa haetaan ePermit sähköisen palvelun kautta, toimenpiteellä maisematyölupa. Hakemukseen tulee liittää asemapiirros johon kaadettavat puut on merkittynä sekä naapurien kuuleminen. Hakemuksen kuvauksessa ilmoitetaan kaadettavien puiden lukumäärä ja mahdollisesti puulaji.

Tapauskohtaisesti puut käydään katselmoimassa sovittuna ajankohtana tontin omistajan tai haltijan ollessa paikalla.

Vaarallisten ja taloa lähellä olevien puiden kaatamisesta kannattaa olla suoraan yhteydessä rakennustarkastajaan, jolloin voidaan asian kiireellisyyden vuoksi asian käsittelyä nopeuttaa.

Mikäli taloyhtiön/paritalon asukas haluaa itse hoitaa asiaa, niin hakemukseen tulee liittää taloyhtiön hallituksen tai yhtiökokouksen kirjallinen päätös esimerkiksi pöytäkirjaote, jolla haetaan kaatolupaa tietylle puulle tai puille.

Pienet puut, jonka rungon halkaisija on alle 10 cm ei tarvitse puunkaatolupaa.

Maisematyölupa

Muut maisemaa pysyvästi muuttavat maanrakennustyöt ja tai muut tähän verrattavissa olevat työt vaativat myös maisematyöluvan.

Maisematyölupapäätökset lähetetään tiedoksi ympäristökeskukseen