Naapurien kuuleminen

“MRL 133 § Kuuleminen ja lausunnot

Rakennuslupahakemuksen vireilletulosta on ilmoitettava naapurille, jollei ilmoittaminen hankkeen vähäisyys tai sijainti taikka kaavan sisältö huomioon ottaen ole naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla.”

Suositeltavin tapa kuulla naapurit on, että hakija kerää nimikirjoituskuittaukset sopivaan kokoon (A4…A3) pienennettyyn asemapiirrokseen (ks. malliasemapiirros).

Ellei luvanhakija liitä tätä selvitystä hakemukseen, rakennusvalvontaviranomaisen on annettava rakennuslupahakemuksesta tieto naapureille. Tämä rakennusvalvontaviranomaisen tekemä naapurin kuuleminen on maksullinen ja hidastaa lupakäsittelyä.

Rakennuspaikalla on tarvittaessa toimitettava katselmus naapurien kuulemiseksi.

Kuulemisen lisäksi rakennushankkeeseen ryhtyvän on asetettava rakennuspaikalle tiedotustaulu.

Naapureille tulee esitellä rakennuslupapiirustukset. Esittelyn jälkeen naapuritonttien omistajien ja haltijoiden nimikirjoitukset on pyydettävä rakennuslupahakemuksen kanssa yhteneväiseen asemapiirrokseen (asemapiirroksen koko tulisi olla A4…A3) omien tonttiensa kohdalle (katso esimerkki) tai erilliselle lomakkeelle.

Lomakkeella tulee esittää naapurikiinteistöjen kiinteistötunnus.

Mallissa oleva maininta: ”Rakennuspaikan naapurikiinteistöjen omistajina ja haltijoina olemme saaneet tiedon tämän rakennushankkeen vireille tulosta. Meille on esitetty rakennushankkeen suunnitelmat ja poikkeukset eikä meillä ole niihin huomautettavaa.”

Rakennuspaikan naapureiden omistajaselvitykset

Rakennuspaikan naapurikiinteistöjen omistajat voi selvittää maanmittauslaitokselta tai rakennusvalvonnasta.

Lisäksi rakennuspaikalle tulee asettaa ilmoitustaulu ennen lupahakemuksen tuomista rakennusvalvontaan.

Ilmoitustaulu tontille

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee tiedottaa tulevasta rakentamisesta pystyttämällä rakennustyömaalle työmaataulu- tai kyltti.

Ilmoitustaulun tulee sisältää seuraavat tiedot:

Rakennuttaja
– Rakennuttajan nimi, osoite ja yhteystiedot

Toimenpide
– Rakentamisen ominaisuustiedot

Suunnittelija
– Tiedot suunnittelijoista

Aikataulu
– Rakentamisen aiottu aloittamisajankohta ja arvioitu rakentamisaika