Poikkeamislupa ja poikkeaminen

Poikkeamisesta maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä ja sen nojalla annetuista rakentamista koskevista säännöksistä säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 171–176 §:issä.

1. Vähäinen poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä

Rakennusvalvontaviranomainen voi myöntää rakennusluvan yhteydessä vähäisen poikkeamisen rakentamista koskevista säännöksistä ja määräyksistä (MRL 175 §). Poikkeaminen voi koskea asemakaavamääräyksiä ja rakennuksen teknisiä ominaisuuksia. Tyypillisiä asemakaavamääräyspoikkeuksia ovat rakennusalan rajan ylitys, rakennusoikeuden ylitys, poikkeaminen kaavassa määrätystä kerrosluvusta ja kaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta. Teknisiä ominaisuuksia koskevia poikkeuksia ovat esim. paloteknisiä seikkoja koskevat määräykset. Yhteistä mainituille poikkeuksille on se, että poikkeaminen on vähäinen.

Poikkeaminen edellyttää naapureiden kirjallista kuulemista. Tarvittaessa rakennusvalvonta suorittaa rakennuspaikalla katselmuksen.

2. Poikkeuksen myöntäminen rakennusjärjestyksen määräyksistä

Rakennusvalvontaviranomainen voi myöntää poikkeuksen rakennusjärjestyksen määräyksistä siinä järjestyksessä kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa on asiasta säädetty, mikäli se voi tapahtua syrjäyttämättä olennaisesti määräyksen tavoitteita.

3. Varsinainen poikkeamislupa

Erityisestä syystä voidaan myöntää poikkeus MRLssa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. Poikkeamisen voi myöntää joko rakennus- ja ympäristölautakunta tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY). Varsinkin ranta-alueelle rakentamisessa tarvitaan yleensä poikkeamislupa.

Rakennuslupaa haettaessa on hakemukseen liitettävä poikkeamislupa-/suunnittelutarveratkaisupäätös lainvoimaisuustodistuksella varustettuna (skannattava ePermittiin lupahakemuksen liitteeksi). Luvan hakija hakee lainvoimaisuustodistuksen Turun hallinto-oikeidesta osoitteesta Sairashuoneenkatu 2-4. 20100 Turku tai turku.hao(at)oikeus.fi

Valitusaika näissä luvissa on päätöksen antopäivästä 30 vrk.