Toimenpidelupa

Toimenpidelupa tarvitaan; (MRL 126 §)

 • Sellaisten rakennelmien ja laitosten pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.
 • Sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan.
 • Pysyvien ja pitkäaikaisten (yli kaksi viikkoa) mainoslaitteiden asettamiseen.
 • Muuhun kuin rakennuslupaa vaativaan rakennuksen ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen sekä asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin.

Tarkemmat määräykset lupaa edellyttävistä toimenpiteistä on esitetty maankäyttö- ja rakennuslain 126 § a Toimenpideluvanvaraiset toimenpiteet.

Maskun kunnan rakennusjärjestyksessä on määräyksiä niistä toimenpiteistä, jotka on kokonaan vapautettu luvanvaraisuudesta.

Näin haet toimenpidelupaa

 • Toimenpidelupa haetaan sähköisesti.
 • Luvan hakijana on aina kiinteistön omistaja(t) tai haltija(t). Asunto-osakeyhtiössä hakijana on asunto-osakeyhtiö.
 • Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta jos tieto ei näy vielä rekistereissä.

Toimenpidelupasuunnitelmat ja asiakirjat

 • pääpiirustukset
  • asemapiirros
  • pohjapiirustus
  • leikkauspiirustus
  • julkisivupiirustus, väri- ja materiaalimuutokset
 • naapurin kuuleminen ( lomake)
 • kun hakijana on asunto-osakeyhtiö tai yritys, ote kauppa- ja yhdistysrekisteristä sekä ote asunto-osakeyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjasta
 • muut mahdolliset rakennusvalvonnan edellyttämät lisäselvitykset