Suunnittelutarveratkaisut

Suunnittelutarveratkaisusta maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä ja sen nojalla annetuista rakentamista koskevista säännöksistä säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 16, 72 ja 137 §:issä.

Maskun kunnan rakennusjärjestyksessä määritellyillä suunnittelutarvealueilla sekä ranta-alueilla uuden rakennuksen rakentamiseen tarvitaan suunnittelutarveratkaisu. Samoin myös alueilla, joiden käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen.

Suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa.

Asemakaava-alueella rakennettaessa ei tarvita suunnittelutarveratkaisua.